„ДКЦ VIII – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на два кабинета, находящи се в гр. София, район „Надежда", ул. „Христо Силянов" № 77, в сградата на „ДКЦ VIII – София" ЕООД


ОБЯВЛЕНИЕ
КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ„ДКЦ VIII – София" ЕООД, ЕИК 000689481, със седалище и адрес на управление: град София, Столична община, район „Надежда", ул. „Христо Силянов" № 77, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост:
- 1 брой кабинет № 128 на ет. 1, с обща площ 23,31 кв. м, минимална наемна цена 190,80 лв. (сто и деветдесет лева и осемдесет стотинки) с ДДС;
​​​​​​​- 1 брой кабинет № 129 на ет. 1, с обща площ 23,31 кв. м, минимална наемна цена 190,80 лв. (сто и деветдесет лева и осемдесет стотинки) с ДДС,
находящи се в град София, район „Надежда", ул. „Христо Силянов" № 77, в сградата на „ДКЦ VIII – София" ЕООД.

Срок за отдаване под наем – три години, считано от датата на подписване на договор за наем.
​​​​​​​Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 17.02.2023 г. от 10:30 часа на следния адрес: град София, 1220, р-н „Надежда", ул. „Христо Силянов" № 77, в сградата на „ДКЦ VIII – София" ЕООД.
​​​​​​​Депозитите за участие в конкурса се внасят по банковата сметка на „Диагностично-консултативен център VIII – София" ЕООД, с адрес: град София, р-н „Надежда", ул. „Христо Силянов " № 77, в срок до 15:00 часа до 14.02.2023 г.
​​​​​​​Цена на конкурсната документация – 48 лева с ДДС, платими по банковата сметка на „ДКЦ VIII – София" ЕООД – IBAN BG75STSA93000019885971, BIC STSABGSF, БАНКА ДСК АД, гр. София.
Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. в срок до 13.02.2023 г. след представяне на платежно за закупена документация за конкурса.
​​​​​​​Краен срок за подаване на документи за участие – 15:00 часа на 15.02.2023 г.
За справки: /02/9382717.

Д-р Сл. Славчев
Управител на „ДКЦ VIII – София" ЕООД

30.01.2023