„Водоснабдяване и канализация” ЕАД – София, открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти, които не се използват за основната му дейност, описани по местоположение, вид, квадратура и начална наемна цена

 

 

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД – СОФИЯ

 

 

На основание чл. 40, ал. 3 от НАРЕДБА за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговки дружества с общинско участие в капитала на СОС (Приета с Решение № 489 по Протокол № 22 от 22.10.2020 г.) и в изпълнение на Решение по Протокол № 12/27.02.2023 г. на Съвета на директорите на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД – София, открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на недвижими имоти, собственост на “ВиК” ЕАД София, с балансова стойност до 5 (пет) на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31.12.2022 г., които не се използват за основната му дейност, описани по местоположение, вид, квадратура и начална наемна цена, както следват:
1. Помещение № 102 и Помещение № 103 с обща площ от 68,56 кв. м, ведно с 3,00 кв. м идеални части от общите части на коридора, като обща наемна площ е 71,56 кв. м, на първи етаж от шестетажната административна сграда, начална наемна цена – 430,00 лв.;
2. Помещение № 101 с площ от 57,60 кв. м, на първи етаж от шестетажната административна сграда, начална наемна цена – 365,00 лв.; 
3. Три паркоместа за камион, разположени от западната страна на сграда „Автодиагностика”, съгласно схема, начална наемна цена – 450,00 лв.;
4. Група обекти: Радиаторно-тенекеджийско помещение с площ 135 кв. м; Бояджийско помещение с площ 140 кв. м; Ковашко помещение с площ 100 кв. м;, Електроженно помещение от 90 кв. м; Склад с ел. телфер площ 120 кв. м; Част от дворно място с бетонна настилка 300 кв. м; Гаражна клетка № 1 в сграда "Склад резервни части и гаражи" с площ от 34,00 кв. м; Част от дворно място с бетонна площ  600 кв. м, съгласно схема, начална наемна цена – 4 420,00 лв.;
5. Гаражна клетка № 2 в „Гараж специални коли“ с площ от 42 кв. м, начална наемна цена – 300,00 лв.;
6. Складово помещение в сграда „Склад резервни части и гаражи“ с площ 210 кв. м, с начална наемна цена – 905,00 лв.;
7. Помещение № 1 и помещение № 2 с обща площ от 35,30 кв. м, находящо се на втори етаж на сграда „Двуетажна битова сграда” – корпус „Д”, ведно с 3,00 кв. м идеални части от общите части на коридора, като обща наемна площ е 38,30 кв. м, начална наемна цена – 230,00 лв.;
8. Три паркоместа за лек автомобил, разположени срещу „Двуетажна битова сграда” – корпус „Д”, начална наемна цена – 240,00 лв.;
9. Едно паркомясто за камион, разположено срещу „Двуетажна битова сграда” – корпус „Д”, начална наемна цена – 150,00 лв.;
10. Реална част от терен в североизточната част от базата на Дружеството с трайна бетонова настилка с площ от 587 кв. м, ведно с построената полумасивна едноетажна сграда с площ от 65,00 кв. м – 1 252,00 лв.;
11. Реална част от терен с бетонова настилка с площ 250,00 кв. м, съгласно скица, разположено в североизточната част на Базата на "ВиК" ЕАД, начална наемна цена – 500,00 лв.;
12. Реална част от покривно пространство на триетажна административна сграда площ от 5 кв. м, начална наемна цена – 420,00 лв.;
13. Гаражна клетка № 11 в сграда "Гараж специални коли" с площ 42 кв. м, начална наемна цена – 290,00лв.;
14. Реална част от терен от 560,00 кв. м, от които 122 кв. м незастроена площ, ведно с преместваемо производствено  съоръжение, изградено от сандвич панели, със застроена площ от 438,00 кв. м, начална наемна цена – 1 540,00 лв.;
15. Помещение № 1 с площ от 25,00 кв. м, находящо се на сутеренния етаж на сграда „Двуетажна битова сграда” – корпус „Д”, ведно с 3,00 кв. м идеални части от общите части на коридора, като обща наемна площ е 28,00 кв. м, начална наемна цена – 130,00 лв.;
16. Втори етаж на сграда "Двуетажна ремонтна работилница" с площ от 323,00 кв. м и реална част от първи етаж от сграда "Двуетажна ремонтна работилница" с площ от 67,00 кв. м, като обща наемна площ е 390,00 кв. м, начална наемна цена – 1 760,00 лв.;
17. Две паркоместа за лек автомобил, разположени пред сграда "Двуетажна ремонтна работилница", съгласно приложена схема, начална наемна цена – 160,00 лв.;
18. Еднообемна  гаражна клетка № 5 с площ от 20 кв. м,  начална наемна цена – 100,00 лв.;
19. Помещение № 306 с площ от 50,00 кв. м, на втори етаж от шестетажната административна сграда, ведно с 3,00 кв. м и.ч. от общите части на коридора, като общата наемна площ е от 53,00 кв. м, начална наемна цена – 320,00 лв.;
20. Помещение № 406 на четвърти етаж от шестетажната административна сграда с площ от 15,00 кв. м на помещението, ведно с  3,00 кв. м и.ч. от общите части на коридора, като общата наемна площ е от 18,00 кв. м, начална наемна цена – 110,00 лв.;
21. Реална част от първи етаж на сграда „Двуетажна битова сграда” – корпус "Д", съгласно приложена схема с площ от 80,00 кв. м, начална наемна цена – 500,00 лв.;
22. Едно паркомясто за лек автомобил, разположено между редиците еднообемни бетонови клетки в източната част на Базата на "ВиК" ЕАД София, съгласно приложена скица, начална наемна цена – 80,00 лв.;
23. Помещение № 307 с площ от 21,00 кв. м, на трети етаж от шестетажната административна сграда и 3,00 кв. м идеални части от общите части на коридора с обща наемна площ от 24,00 кв. м, начална наемна цена – 150,00 лв.;
24. Помещение № 11 с площ от 48,00 кв. м, на пети етаж в шестетажната административна сграда, ведно с 3,00 кв. м идеални части от общите части на коридора, като обща наемна площ е 51,00 кв. м, начална наемна цена – 306,00 лв.;
25. Помещение № 12 с площ от 45,00 кв. м, на четвърти етаж в шестетажната административна сграда, ведно с 3,00 кв. м идеални части от общите части на коридора, като обща наемна площ е 48,00 кв. м, начална наемна цена – 288,00 лв.;
26. Помещение № 7 с площ от 51,00 кв. м, на трети етаж в шестетажната административна сграда, ведно с 3,00 кв. м идеални части от общите части на коридора, като обща наемна площ е 54,00 кв. м, начална наемна цена – 330,00 лв.;
27. Помещение № 510 с площ от 20,00 кв. м, находящо се на пети етаж от шестетажната административна сграда ведно с 3,00 кв. м идеални части от общите части на коридора, като обща наемна площ е 23,00 кв. м, начална наемна цена – 140,00 лв.; 28. Помещение № 412 с площ от 30,00 кв. м, находящо се на четвърти етаж от шестетажната административна сграда ведно с 3,00 кв. м идеални части от общите части на коридора, като обща наемна площ е 33,00 кв. м, начална наемна цена – 200,00 лв.;
29. Гараж № VР представляващ еднообемна бетонова клетка с площ от 15,00 кв. м, начална наемна цена – 80,00 лв.;
30. Помещение № 10 с площ от 21,00 кв. м, находящо се на втори етаж на сграда „Двуетажна битова сграда” – корпус „Д”, ведно с 3,00 кв. м идеални части от общите части на коридора, като обща наемна площ е 24,00 кв. м, начална наемна цена – 145,00 лв.; 31. Свободна площ от 1,00 кв. м за разполагане на „Вединг автомат” до главния вход на шестетажната административна сграда, начална наемна цена – 86,00 лв.;
32. Целият шести етаж от шестетажната административна сграда с наемна площ е 360,00 кв. м, начална наемна цена –  2 200,00 лв.;
33. Едноетажно панелно преместваемо съоръжение до РУМ "Черни връх Лозенец" с площ от 35,00 кв. м, находящо се в гр. София, общ. Столична, кв. "Лозенец", бул. "Черни връх”, начална наемна цена – 350,00 лв.;
34. Еднообемна  гаражна клетка № 7 с площ от 20 кв. м, начална наемна цена – 100,00 лв.;
​​​​​​​35. Помещение № 213 с площ от 57,00 кв. м, находящо се на втори етаж от шестетажната административна сграда ведно с 3,00 кв. м идеални части от общите части на коридора, като обща наемна площ е 60,00 кв. м, начална наемна цена –  360 лв.

 

Забележка: Всички начални наемни цени са без ДДС. Всички обекти без позиция № 33 се намират в гр. София, кв. "Горубляне", ул. "Инж. Георги Белов” № 2.

1. Условия за закупуване на конкурсна документация:

- цена: 30 (тридесет) лева с вкл. ДДС, вносима в касата на “ВиК” ЕАД – гр. София – всеки работен ден от 08:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч.;

- място на получаване: “ВиК” ЕАД – гр. София, кв. "Горубляне", ул. “Инж. Георги Белов” № 2, стая № 206, всеки работен ден от 08:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч. до 17.03.2023 г. вкл.;

2. Приемане на предложенията – до 17.03.2023 г. вкл., всеки работен ден от 08:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на дружеството.

3. Размер на депозит за участие – 50% от началната минимална наемна цена, вносим на касата на “ВиК” ЕАД – гр. София – до 17.03.2023 г. вкл.

4. Време и начин за оглед на обектите – до 17.03.2023 г. вкл., всеки работен ден от 08:30 ч. до 16:00 ч. след предварителна заявка на тел. 0884 770 520.

5. Дата и час на провеждане на конкурса: 21.03.2023 г. от 10:00ч. в заседателната зала на “ВиК” ЕАД – гр. София, кв. "Горубляне", ул. “Инж. Георги Белов” № 2.

6. Общите и специални условия на конкурса и изискванията към участниците, както и изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите, са подробно описани в документацията за участие в конкурса.

Адрес и телефон на организатора: “ВиК” ЕАД – гр. София, кв. "Горубляне", ул. “Инж. Георги Белов” № 2, тел. 0884 770 520.

06.03.2023