​​​​​​​„Топлофикация София“ ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на актив, собственост на Дружеството (Част от покривно пространство от двуетажна постройка – Помпена станция „Дунав”)

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА TЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА АКТИВ,
СОБСТВЕНОСТ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД


„Топлофикация София“ ЕАД – гр. София, ул. „Ястребец“ № 23Б, на основание Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и Решение на УС на „Топлофикация София“ ЕАД по т. 14 от Протокол № 24/06.07.2023 г., обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на актив, собственост на Дружеството:

Част от покривно пространство от двуетажна постройка – Помпена станция „Дунав”, представляваща промишлена сграда с идентификатор 68134.514.306.1
1. Местонахождение: гр. София, район „Сердика”, ул. „Панагюрище” № 31 – 33;
2. Състояние: равен покрив, покрит с битумна мушама с посипка;
3. Площ: 12,00 кв. м.

Начална месечна наемна цена:
735,00 лв./месец (седемстотин тридесет и пет лв./месец) без ДДС.
Консумативните разходи се заплащат извън наемната цена и са за сметка на наемателя.

Срок за отдаване под наем:ѝ
35 (тридесет и пет) месеца.

Закупуване на  тръжна документация:
Документацията се получава в сградата на ул. „Ястребец“ № 23Б, стая 17, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. на 09.08.2023 г., срещу представен документ за платената цена в размер на 24,00 лв. (двадесет и четири) лева с вкл. ДДС, заплатена по банков път по сметката на „Топлофикация София“ ЕАД в лева в „Общинска банка“ АД, IBAN: BG48SOMB91301011253302, BIC: SOMBBGSF.

За въпроси и допълнителна информация на тел.: 0896777258.

Краен срок и място за приемане на предложенията:
до 17:00 ч. на 09.08.2023 г. в деловодството на „Топлофикация София“ ЕАД, ул. „Ястребец“ № 23Б, информационен блок, гише № 1 или 2.

Депозит за участие в търга:
75,00 лв. (седемдесет и пет лева), представен под формата на парична сума, платима по сметка на „Топлофикация София“ ЕАД в лева в „Общинска банка“ АД, IBAN: BG48SOMB91301011253302, BIC: SOMBBGSF

Оглед на обекта:
Всеки работен ден от 9:00 до 11:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. в срок до 09.08.2023 г. след заявка на тел. 0896777258.

Разглеждане и оценяване на предложенията: на 11.08.2023 г. в 10:00 ч. в Централното управление на „Топлофикация София“ ЕАД – ул. „Ястребец“ № 23Б.

Пълният текст на обявата е публикуван на сайта на Дружеството www.toplo.bg

25.07.2023