Съобщение: Постъпило заявление в БД „Дунавски район” за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от подземни води № 11530509/16.08.2017 г., чрез съществуващи водовземни съоръжения, тръбен кладенец „ТК1 - ЕС ЕН БИ-МАЛАШЕВЦИ,СОФИЯ“

Съобщение на основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл.75, чл.79а. ал.2 и чл.52, ал.1. т.4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление с вх. № РР-02-251/ 15.08.2023 г. за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от подземни води № 11530509/ 16.08.2017 г. чрез съществуващи водовземни съоръжения и привеждане в съответствие на разрешените годишни водни количества в разрешителното.
Предвид дълбочината и конструкцията на водовземното съоръжение, водоносния хоризонт, от който се осъществява водовземането (неогенски водоносен хоризонт) и характеризирането на подземните водни тела в района на гр. София, подземното водно тяло следва да бъде "Порови води в Неоген - Кватернера - Софийска долина“ с код BG1G00000NQ030 вместо “Порови води в Неогена - Софийска котловина“ с код BG1G000000N033. В тази връзка с настоящото съобщение се обявява и актуализирането и привеждането в съответствие с ПУРБ на подземното водно тяло, записано в разрешителното.

02.05.2024