Столичният Зоопарк ще разработи проекти за опазване и защита на биоразнообразието в България

Столичният Зоопарк подготвя проекти за разширение на волиерата за отглеждане на брадати лешояди, както и за разширение на съществуващото заграждение на европейските рисове. Зоопаркът ще кандидатства и за развитие и създаване на нова среда в Образователния център в Зоологическата градина.

Днес Столичният общински съвет разреши на Зоологическата градина да кандидатства за безвъзмездна помощ по процедура от Управляващия орган на Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г. предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Техническа помощ за инвестиции в зоологически градини“ по приоритет 3 „Биологично разнообразие“ на ПОС 2021 – 2027 г. Целта е да се подпомогне разработването на качествени проектни предложения и последващо финансиране на инвестиционни проекти за ремонт на зоологически градини с цел изпълнение на консервационната им роля.
Имайки предвид вече стартиралите дейности преди крайния срок за кандидатстване, е необходимо да бъдат осигурени заемообразно средства за размер на 168 000,00 лв. с ДДС, от бюджета на Столична община.

Допустимите дейности за финансиране по процедурата са разработване на план за развитие на зоологическата градина, план за колекция, който да включва и план за размножаване, план за консервационни дейности, план-график за изпълнение на дейностите за развитие на зоологическата градина при наличие на финансиране, с отговорници, срокове и индикативни бюджети по отношение на краткосрочните дейности, техническо задание за изготвяне на инвестиционен проект. Другите одобрени дейности за финансиране са подготовка на проектното предложение, организация и управление на проекта, комуникация, подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки.

От месец април 2023 г. Зоологическа градина – София е член на Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите, която е най-престижната зоопаркова международна организация и осигурява нови възможности за зоопарков обмен, обогатяване на колекцията от животни, ползване на чуждестранния опит, участие в международни програми за опазване на защитени видове, облекчаване на административните процедури и осигуряване на още по-атрактивна среда за посетителите.

28.02.2024