Столична община съобщава за издадени заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на недвижими имоти, във връзка с реализацията на обект: „УПИ XII – за озеленяване и спорт, кв. 6, м. „с. Волуяк“, район „Връбница“, гр. София

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София – 1000, ул. “Московска ” № 33, www.sofia.bg


О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС са издадени заповеди за отчуждаване на недвижими имоти, във връзка с реализацията на обект: „УПИ XII – за озеленяване и спорт, кв. 6, м. „с. Волуяк“, район „Връбница“, гр. София , а именно:

Заповед № СОА23-РД40-18/18.01.2023 г. на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот с идентификатор 12084.2700.1810, с площ от 2 269 кв. м, съгласно скица, издадена от СГКК – град София, по КККР на район „Връбница“, одобрени със Заповед № РД-18-40/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър. Заповедта не е съобщена на Сийка Миланова и Вили  Рангелова.

Заповед № СОА23-РД40-19/18.01.2023 г. на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот с идентификатор 12084.2700.1811, с площ от 2 960 кв. м, съгласно скица, издадена от СГКК – град София, по КККР на район „Връбница“, одобрени със Заповед № РД-18-40/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър. Заповедта не е съобщена на Сийка Миланова и Вили Рангелова.
 

Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник”, да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Връбница” за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
        (ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА)

 

 

16.03.2023