Столична община организира пресконференция за предоставяне на напредъка по проект „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства от централна градска част в град София"


 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ


Столична община организира пресконференция за предоставяне на напредъка по проект  „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства от централна градска част в град София"

 

На 10.11.2023 г. (петък) от 11 ч. на адрес: ул. „Будапеща“ № 17, гр. София ще се проведе пресконференция за предоставяне на напредъка по проект „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства от централна градска част в град София", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът е в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFОP001-1.001-0002-C05/16.02.2018 г., сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Столична община.

По време на събитието ще бъде представена информация относно напредъка по проекта и за изпълнението на отделните етапи и дейности.          

Целите на проекта са:

  • Повишаване качеството на живот, осигуряване на достъп до основни услуги, подобряване на екологичната среда и развитието на района;
  • Задоволяване нуждите и потребностите на целевите групи — населението на София, областта, на посетителите и туристите;
  • Повишаване на инвестиционната атрактивност и балансираното икономическо развитие на града и района.

Общата стойност на проекта е 46 688 675,43 лв., от които:

  • БФП – 41 494 481,84 лв.
  • Собствено финансиране – 5 194 193,59 лв.

Проект „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства от централна градска част в град София" се изпълнява от 16.02.2018 г. и ще приключи на 02.12.2023 г.


Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства от Централна градска част в град София“, който се осъществява с финансова подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Столична община и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020.

01.11.2023