Столична община обявява отчуждаване на ПИ за реализация на обект: "Изграждане на обекти на техн. инфраструктура ВИК по ул. „Слав Караславов“ – о.т. 278а-322-261а-324а-324б-262-325а-326-327а до 328; по ул. „Ел. Карамихайлова“ от о.т. 328-370в-370а; по ул. „Д. Дионисиев“ от о.т. 370а-369; от о.т. 369-370-341 до 253“, кв. 81, м. "Витоша ВЕЦ-Симеоново“, р-н "Лозенец"

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост,

У В Е Д О М Я В А М

Собствениците на поземлени имоти, които предстои да бъдат отчуждени във връзка с реализацията на обект: "Изграждане на обекти на техническата инфраструктура ВИК по ул. „Слав Караславов“ – о.т. 278а – 322 – 261а – 324а – 324б – 262 – 325а – 326 – 327а до 328; по ул. „Елисавета Карамихайлова“ от о.т. 328 – 370в – 370а; по ул. „Дионисий Дионисиев“ от о.т. 370а – 369; от о.т. 369 – 370 – 341 до 253“, кв. 81, м. "Витоша ВЕЦ – Симеоново“, район „Лозенец“, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план на м. "Витоша – ВЕЦ Симеоново", одобрен с Решение № 44, т. 2 по Протокол № 24/30.03.2001 г. на СОС и Заповед № РД-09-1944/16.10.2002 г. за поправка на ЯФГ на кмета на Столична община, предвиждащ изграждане на обект – публична общинска собственост (чл. 21, ал. 1 от ЗОС), както следва:

1. ПИ с проектен идентификатор 68134.905.1871 (незастроен), с площ от 942 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.1786 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК. Сума на равностойно парично обезщетение – 137 519.40 лв. Собственик на имота – Манастир „Успение Богородично“.

2. ПИ с идентификатор 68134.905.3373 (незастроен) по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ от 228 кв. м. Сума на равностойно парично обезщетение – 33 284.95 лв. Собственик на имота – „РЕАЛ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД.

3. ПИ с идентификатор 68134.905.3374 (незастроен) по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ от 48 кв. м. Сума на равностойно парично обезщетение – 7 007,36 лв. Собственик на имота – „РЕАЛ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район "Лозенец" – СО, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

14.03.2023