Район „Слатина” търси да назначи служител на длъжността "главен специалист" в дейност „Управление, контрол и регулиране дейностите по жилищно строителство и териториално развитие“

ОБЯВЛЕНИЕ
Столична община – район „Слатина”

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ

„Главен специалист” в дейност „Управление, контрол и регулиране дейностите по жил. строителство и терит. развитие“, при следните условия:

1. Изисквания за заемане на длъжността:

  • образование – средно специално;
  • област на образованието – Технически науки;
  • професионално направление – Строителство;
  • минимален професионален опит 2 години;
  • вид на правоотношението – трудово.

2. Допълнителни квалификации и умения:
Кандидатите да познават и прилагат действащата законова и подзаконова нормативна уредба, свързана с дейността.

3. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите:
заявление; автобиография; копие от диплома за завършено образование и допълнителни квалификации, ако има такива; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит. Всички документи, представени в копие, следва да бъдат заверени от кандидата с гриф "Вярно с оригинала".

4. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Осъществява дейностите, описани в чл. 223, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) по предотвратяване, недопускане, констатиране и премахване на нарушения в строителството.

5. Размер на основната месечна заплата – не по-малко от 1 300 лв.

6. Заявлението и документите следва да бъдат представени в район „Слатина”, гр. София, бул. „Шипченски проход" № 67, деловодство, работно време – 08:30 часа – 17:00 часа, или на e-mail: info@so-slatina.org.

Телефон за контакт: 02/8709273 – „Човешки ресурси”.

7. Срок за подаване на заявленията – кандидатите следва да представят документи в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата.


КМЕТ НА РАЙОН „СЛАТИНА”:
ГЕОРГИ ИЛИЕВ

06.12.2023