Район „Слатина” търси да назначи служител на длъжност "главен експерт", направление „Кадастър и регулация“ в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация”

ОБЯВЛЕНИЕ

Столична община – район „Слатина”

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ


„Главен експерт”, направление „Кадастър и регулация“ в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация” при следните условия:

1. Изисквания за заемане на длъжността:
- образование – висше, специалност „Геодезия” или инженерна специалност с квалификация „геодезист“; 
- минимален професионален опит 2 години;
- вид на правоотношението – трудово.

2. Допълнителни квалификации и умения:
Кандидатите да познават и прилагат действащата законова и подзаконова нормативна уредба, свързана с дейността; наличието на придобита правоспособност по ЗКИР е предимство.

3. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите: заявление; автобиография; копие от диплома за завършено образование и допълнителни квалификации, ако има такива; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.  Всички документи, представени в копие, следва да бъдат заверени от кандидата с гриф „Вярно с оригинала”.

4. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Осъществява дейности по прилагане на ЗКИР, ЗУТ, ЗУЗСО и свързаните с тях законови и подзаконови нормативни актове на територията на района.

5. Размер на основната месечна заплата – не по-малко от 1 600 лв.

6. Заявлението и документите следва да бъдат представени в район „Слатина”, гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 67, деловодство, работно време от 08:30 часа до 17:00 часа или на e-mail:  info@so-slatina.org.

Телефон за контакт: 02/8709273 – „Човешки ресурси”.

7. Срок за подаване на заявленията – кандидатите следва да представят документи в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата.

 


КМЕТ НА РАЙОН „СЛАТИНА”:
ГЕОРГИ ИЛИЕВ

01.12.2023