Район „Слатина“ обявява обществено обсъждане за представяне на виза за проектиране и проект за „Тематична градина с детска площадка, фитнес площадка и сцена“ в ПИ с идентификатор 68134.703.1350, УПИ Х „за озеленяване“, кв. 80, м. „Гео Милев“ и „Гео Милев" – "Подуяне" – "Редута“, по плана на гр. София, СО – район „Слатина"

ОБЯВЛЕНИЕ


На 06.03.2023 г. от 17:00 ч. в стая № 308 на IІІ етаж в сградата на районната администрация на бул. „Шипченски проход“ № 67 на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ; чл. 4, чл. 6 и чл. 10, ал. 2 във връзка с чл. 2 и чл. 3 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017г., изменена с Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на Административен съд – София-град по административно дело № 2707/2018 г. на Столичен общински съвет, изм. с Решение № 16914 от 11.12.2019 г. по адм. д. № 9775/2018 г. на ВАС, изм. и доп. с Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021 г. и във връзка с Глава четвърта, чл. 20, 21, 22, 23, 24 и 25 на същата Наредба и чл. 12, т. 4 от ЗУЗСО е издадена Заповед № РСЛ23-РД09-92/22.02.2023 г. на кмета на район „Слатина“ – СО за представяне на виза за проектиране и проект за „Тематична градина с детска площадка, фитнес площадка и сцена“ в ПИ с идентификатор 68134.703.1350, УПИ Х „за озеленяване“, кв. 80, м. „Гео Милев“ и „Гео Милев" – "Подуяне" – "Редута“, по плана на гр. София, СО – район „Слатина".

Желаещите да се запознаят предварително с визата и проекта могат да го направят в работно време в стая 216, ІІ етаж в сградата на СО – р-н „Слатина‟, на бул. „Шипченски проход‟ № 67.
Граждани и организации могат да представят писмени мнения, становища и предложения по проекта, които се адресират до Кмета на район „Слатина“, или по електронната поща info@so-slatina.org  от 07.03.2023 г. до 14.03.2023 г., вкл.

Заключителната дискусия да се проведе на 17.03.2023 г. от 17:00 ч. в същата зала на районната администрация.

 

Заповед № РСЛ23-РД09-92/22.02.2023 г. на кмета на район „Слатина“

 

22.02.2023