Район „Подуяне” търси да назначи служител по трудово правоотношение на длъжност "старши специалист" "Регистрация и контрол на търговската дейност" в отдел УОС, ЖФ, РКТД

ОБЯВА

Столична община, район „Подуяне”, със седалище и адрес: гр. София, ул. ”Плакалница” № 51, тел. 02 8146 100, факс 02 8471871, търси да назначи служител по трудово правоотношение при следните условия:

1. Длъжност: "старши специалист" "Регистрация и контрол на търговската дейност" в отдел УОС,ЖФ,РКТД при Столична община – район „Подуяне”.

2. Изисквания за заемане на длъжността:
- Степен на образование – средно;
- Професионален опит – 1 година;
- Дигитална компетентност.

3. Кратко описание на длъжността:
- Изготвя  договори за отдаване под наем на общински нежилищни имоти. Участва в подготовката на конкурсна документация за отдаване под наем на общински нежилищни имоти, публична и частна общинска собственост.

- Следи за актуалността на информацията на сключените договори. Отговаря за спазване на задълженията от страна на наемателите на общ. нежил. имоти с цел осигуряване на доброто стопанисване на общинската собственост.

- Участва при предаване на обектите на наемателите им, като ги запознава с техните права и задължения и изготвя протоколи с опис на имуществото. Извършва периодични проверки на общинските нежилищни имоти за тяхното добро стопанисване. Изготвя документи, свързани с процедурите по чл. 65 от ЗОС за общински нежилищни имоти. Участва при освобождаване на общинските имоти, връчва писма и заповеди.

- Следи за възникнали задължения на общинските наематели за наем, вода, топлоенергия и  ел. енергия, за което уведомява нач.-отдел УОСЖФРКТД за предприемане на необходимите процедури.

- Изготвя уведомителни писма до общински наематели.

- Извършва всички необходими дейностти по разкриване и закриване на партиди в "Софийска вода", "Топлофикация София" и ЧЕЗ, засичане на топломери и др. Извършва проверки и изготвя отговори по молби, сигнали и жалби. 

- Всички изготвени заповеди трябва да бъдат съгласувани с гл. юрист на район „Подуяне”.

- Подготвя приключилите преписки за предаване в архива на района. Компетентно обслужва граждани, посетили районната администрация. Изпълнява и други задачи, възложени от ръководството на района.

4. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите: Заявление; Автобиография; копие от диплома за завършено образование, копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит. 

Всички копия на документи следва да бъдат заверени от кандидата с гриф „Вярно с оригинала”.

5. Заявлението и документите могат да бъдат подавани на имейл – raion@poduiane.info или на място в СО – район „Подуяне“, гр. София, ул. „Плакалница” № 51, ет. І – Център за административно и информационно обслужване, работно време: от 08:30 ч. до 17:00 ч.

6. Телефон за контакт: 02/8146186 – „Човешки ресурси“.

Кандидатите следва да са запознати с допълнителните условия за работещите по трудово правоотношение в държавната администрация.

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

11.12.2023