Район „Подуяне” обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти – частна общинска собственост, на територията на район „Подуяне” – СО, за извършване на търговска дейност

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

СО – район „Подуяне”, на основание разпоредбите на Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост на СОС, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, Решение № 193 по Протокол № 72, т. 33 от 09.03.2023 г. на Столичен общински съвет и Заповед № СОА23-РД09-847/27.03.2023 г. на кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти – частна общинска собственост, на територията на район „Подуяне” – СО, за извършване на търговска дейност, както следва:

Обект № 1 – Сграда с идентификатор 68134.606.228.4, със застроена площ 78,00 м2, попадаща в ПИ с идентификатор 68134.606.228, съгласно кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-4/09.03.2016 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, представляващ УПИ III за „ожс“, кв. 6, м. ж.к. „Хаджи Димитър“, съгласно действащ регулационен план, одобрен със Заповед № РД-50-09-26/26.01.1988 г. на главния архитект на гр. София, ъгъла на ул. „Проф. Иван Шишманов“ и ул. „Теофил Ганев“, до бл. 24 със съставен АчОС № 2960/05.05.2017 г. За сградата е издадено Удостоверение за ползване по предназначение „Кафе-клуб“ рег. № 94-Г-34/19.04.2022 г. на р-н „Подуяне“.
Начална конкурсна наемна цена за обекта, изготвена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община, съгласно чл. 12, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община: 482,00 лв. без ДДС или 578,40 лв. с вкл. ДДС.
Специфично конкурсно условие за обекта, което не може да бъде променяно: общинският имот ще бъде изполван за „Кафе-клуб“.

Обект № 2 – Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.626.522.1.1, съгласно кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-4/09.03.2016г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, представляващ помещение, със застроена площ 47,14 м2, в това число и обслужващи помещения, находящи се в пешеходен подлез № 6 с идентификатор 68134.626.522.1, бул. „Ботевградско шосе“, със съставен АчОС № 3811/14.07.2022 г.
Начална конкурсна наемна цена за обекта, изготвена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община, съгласно чл. 12, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община: 222,00 лв. без ДДС или 266,40 лв. с вкл. ДДС.
Специфично конкурсно условие за обекта, което не може да бъде променяно: общинският имот ще бъде изполван за „Складово помещение“.

Обект № 3 – Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.626.522.1.2, съгласно кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-4/09.03.2016г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, представляващ помещение, със застроена площ 37,73 м2, в това число и обслужващи помещения, находящи се в пешеходен подлез № 6 с идентификатор 68134.626.522.1, бул. „Ботевградско шосе“, със съставен АчОС № 3812/14.07.2022 г.
Начална конкурсна наемна цена за обекта, изготвена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община, съгласно чл. 12, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община: 177,00 лв. без ДДС или 212,40 лв. с вкл. ДДС.
Специфично конкурсно условие за обекта, което не може да бъде променяно: общинският имот ще бъде изполван за „Складово помещение“.

Цена на конкурсната документация – 60,00 лв. (шестдесет лв.) с вкл. ДДС.

Размер на гаранцията за участие в конкурса е 100,00 лв. (сто лв.).

Срокът за отдаване под наем на имотите предмет на конкурса е 5 (пет) години.

Краен срок за закупуване на конкурсна документация – 17:00 ч. на 29.05.2023 г.            

Място на закупуване на конкурсната документация – Център за административно и информационно обслужване – етаж I в сградата на район „Подуяне” – ул. „Плакалница” № 51.

Краен срок за подаване на оферти за участие в конкурса – 17:00 ч. на 29.05.2023 г.

Място за подаване на оферти – Център за административно и информационно обслужване – ет. 1 в сградата на район „Подуяне” – ул. „Плакалница” № 51.

Конкурсът ще се проведе на 30.05.2023 г. от 10:00 ч. в стая 321, ет. 3 в сградата на районна администрация „Подуяне”.

Адрес на организатора – гр. София, ул. „Плакалница” № 51.

Телефони за информация – 8146 151, 8146 168.


ЕВА  МИТОВА
КМЕТ НА РАЙОН “ПОДУЯНЕ”

28.04.2023