Район „Подуяне” обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност "главен експерт" в отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология" при Столична община – район „Подуяне”

 

ОБЯВЛЕНИЕ

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност
"главен експерт" „Инженерна инфраструктура ”

Столична община, район „Подуяне”, със седалище и адрес: гр. София, ул. ”Плакалница” № 51, тел. 02 8146 100, факс 02 8471871, email raion@poduiane.info, на основание  чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 2 от НПКПМДСл и Заповед № РПД23-РД09-776/30.11.2023 г. на кмета на район „Подуяне”, обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

1. Конкурсът се обявява за длъжността "главен експерт" „Инженерна инфраструктура ” в отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология" при Столична община – район „Подуяне”.

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
     - образователна степен – "бакалавър";
     - професионална квалификация – инженер;
     - професионален опит – минимум 2 (две) години – стаж по  специалността или
     - IV младши ранг.

2.1. Допълнителни изисквания:
        2.1.1. Области на висшето образование: Технически науки.
        2.1.2. Професионални направления: „Електротехника, електроника и автоматика“, „Енергетика“ и „Архитектура, строителство, геодезия“.
        2.1.3. Специалности: „Строителство на сгради и съоръжения“, „Водоснабдяване и канализация“, „Транспортно строителство“, „Топлотехника“, „Електроинженерство“.
        2.1.4. Отлично познаване на нормативната уредба, свързана със Закона за устройство на територията, подзаконови актове – наредби, правилници, указания, стандарти и други специализирани законови нормативни актове, Закон за обществените поръчки, Закон за държавния служител.
        2.1.5. Необходими компетентности, съгласно Приложение № 1 към чл. 15, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация: ориентация към резултати, работа в екип, фокус към клиента (вътрешен/външен), комуникативна компетентност, професионална компетентност, аналитична компетентност, дигитална компетентност.

3. Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе чрез решаване на тест и интервю.

4. Документи за участие в конкурсната процедура:
    4.1. Заявление за участие, съгласно чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл – по образец;
    4.2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл – по образец;
    4.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;
    4.4. Копия от документи, удостоверяващи  продължителността на професионалния опит и/или ранг.

5. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се представят в срок от 08:30 часа на 01.12.2023 г. до 17:00 часа на 14.12.2023 г., на адрес: гр. София, ул. ”Плакалница” № 51, ет. І – Център за административно и информационно обслужване, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Документите може да се подават по електронен път на адрес: raion@poduiane.info, като в този случай заявлението по т. 5.1. и декларацията т. 5.2. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на интернет страницата на СО – район „Подуяне” – www.poduiane.info.

7. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

8. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената и приложена длъжностна характеристика:
    ➢ Подготвя и докладва за одобряване на инвестиционни проекти и издаване разрешения за строеж на обекти на инженерната инфраструктура.
    ➢ Участва в разработването на проектопланове за капитални вложения на територията на района.
    ➢ Изпълнява функциите на инвеститорски контрол на обекти, финансирани от СО и район „ Подуяне”, свързани с ремонт на общински учебни и детски заведения.
    ➢ Осъществява проверка и подписва актове за приемане на СМР по време на строителство.
    ➢ Разработва количествено-стойностни сметки за обекти, финансирани от СО и район „Подуяне”.
    ➢ Установява необходимостта от ремонти по инженерната инфраструктура на територията на района и контролира изпълнението им.
    ➢ Участва в разработването на програми за текущ ремонт на инженерната инфраструктура на територията на района.
    ➢ Участва в подготовката, организирането и провеждането на процедури по ЗОП, съгласно утвърдени Вътрешни правила.
    ➢ Взема участие в комисии, в които е назначен със заповед на кмета на района, СО, ДНСК и др.
    ➢ Участва в подготовката по изготвянето на договори за възлагане на ремонтни работи в учебни и детски заведения и контролира изпълнението им, съгласно утвърдени Вътрешни правила.
    ➢ Подготвя документация за регистриране на технически паспорти на обекти с издадени разрешения за строеж от район „Подуяне”.
    ➢ Подготвя документация за заверка на екзекутиви съгласно ЗУТ.
    ➢ Приема, проверява и подготвя документация за въвеждане в експлоатация на преместваеми обекти и поддържа регистър за въведените в експлоатация обекти.
    ➢ Проверява и предоставя информация за въведени в експлоатация търговски обекти на отдел УОСЖФРКТД.
    ➢ Извършва проверки, съставя и подписва констативни протоколи по молби, жалби и сигнали на физически и юридически лица и да отговаря на молби, сигнали и жалби на физически и юридически лица.
    ➢ Oпределя такси за услуги, както такси за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти съгласно НОАМТЦУПС и ги представя за контрол на началник-отдел ИИБЕ.

9. Минимален размер на основната месечна заплата за заемане на длъжността: 780 (седемстотин и осемдесет) лв.
* При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и Вътрешните правила, прилагани в районната администрация.

За справки и контакти – главен експерт „Човешки ресурси” Иван Владимиров, главен експерт „Човешки ресурси” Елена Илиева и главен експерт „Управление на човешките ресурси” Юлиана Мицева, тел. 02/8146 186.
                        
            

Орган по назначаването:...........................................
                               Кмет на район „Подуяне”:
                                    /инж. Кристиян Христов/

01.12.2023