Район „Подуяне” обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност "главен експерт" „Образование, проекти, социални и културни дейности” в отдел „Образование, социални дейности, култура, спорт, интеграция и образование“ при Столична община – район „Подуяне”

 

ОБЯВЛЕНИЕ

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност
"главен експерт" „Образование, проекти, социални и културни  дейности”

Столична община, район „Подуяне”, със седалище и адрес: гр. София, ул. ”Плакалница” № 51, тел. 02 8146 100, факс 02 8471871, email raion@poduiane.info, на основание  чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 2 от НПКПМДСл и Заповед № РПД23-РД09-773/30.11.2023 г. на кмета на район „Подуяне”, обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

1. Конкурсът се обявява за длъжността "главен експерт" „Образование, проекти, социални и културни  дейности” в отдел „Образование, социални дейности, култура, спорт, интеграция и образование“ при Столична община – район „Подуяне”.

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
     - образователна степен – "бакалавър";
     - професионален опит – минимум 2 (две) години – стаж по специалността или IV младши ранг.
2.1. Допълнителни изисквания:
      2.1.1. Области на висшето образование: Педагогически науки; Социални, стопански и правни науки; Хуманитарни науки.
      2.1.2. Професионални направления: „Теория и управление на образованието”, „Социология, антропология и науки за културата”, „Филология“, „Психология“, „Педагогика“.
      2.1.3. Специалности: „Предучилищна и начална  педагогика“, „Обща педагогика“, „Специална педагогика“, „Социална педагогика“, „Психология“, „Социология“, „Филология“.
      2.1.4. Отлично познаване на нормативната уредба, свързана с образованието – Закон за предучилищното и училищно образование, Закон за личната помощ, Закон за обществените поръчки, подзаконови актови – правилници, наредби, указания и стандарти и други специализирани законови нормативни актове.
     2.1.5. Необходими компетентности, съгласно Приложение № 1 към чл. 15, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация: ориентация към резултати, работа в екип, фокус към клиента (вътрешен/външен), комуникативна компетентност, професионална компетентност, аналитична компетентност, дигитална компетентност.

3. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

4. Документи за участие в конкурсната процедура:
     4.1. Заявление за участие, съгласно чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл – по образец;
     4.2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл – по образец;
     4.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;
     4.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или ранг.

5. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се представят в срок от 08:30 часа на 01.12.2023 г. до 17:00 часа на 14.12.2023 г., на адрес: гр. София, ул. „Плакалница” № 51, ет. І – Център за административно и информационно обслужване, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Документите може да се подават по електронен път на адрес: raion@poduiane.info, като в този случай заявлението по т. 4.1. и декларацията т. 4.2. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на интернет страницата на СО – район „Подуяне” – www.poduiane.info.

7. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

8. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената и приложена длъжностна характеристика:
      8.1. Осъществява и координира политиката на СО – район „Подуяне“ в областите  образование, спорт, култура, превенция на рисково поведение, интеграция на деца и ученици със специални образователни потребности.
      8.2. Участва в тематични проверки по обхват на подлежащите на предучилищно и училищно образование деца и ученици и в комисии, свързани с дейността на учебните и детските заведения.
      8.3. Контролира условията свързани с храненето в общинските детските градини и училища.
      8.4. Подпомага дейността на районната администрация при реализиране на общинската политика за закрила на детето.
      8.5. Участва в разработването, координирането и контрола на проекти и програми в образователни и културни институции.
      8.6. Осъществява мониторинг на материалната база в училищата и детските градини.
      8.7. Участва в реализирането на съвместни проекти, програми и механизми с държавни институции и неправителствени организации  в областта на образованието и социалните дейности.
      8.8. Прави проучвания и подготвя отговори на постъпилите молби, жалби, сигнали и предложения на граждани и организации относно  дейността на отдела.
      8.9. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с дейността на района.

9. Минимален размер на основната месечна заплата за заемане на длъжността: 780 (седемстотин и осемдесет) лв.
​​​​​​​
* При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и Вътрешните правила, прилагани в районната администрация.                       

За справки и контакти – главен експерт „Човешки ресурси” Иван Владимиров, главен експерт „Човешки ресурси” Елена Илиева и Юлиана Мицева – главен експерт „Управление на човешките ресурси”, тел. 02/8146 186.
                                
        
                    
Орган по назначаването:...........................................
                              Кмет на район „Подуяне”:
                                             /инж. Кристиян Христов/

01.12.2023