Район „Подуяне“ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност "главен архитект" при СО – район „Подуяне“


ОБЯВЛЕНИЕ

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност
"главен архитект" при СО – район „Подуяне“

Столична община, район „Подуяне”, със седалище и адрес: гр. София, ул. „Плакалница“ № 51, тел. 02 8146 100, факс 02 8471871, email raion@poduiane.info, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 2 от НПКПМДСл и Заповед № РПД23-РД09-774/30.11.2023 г. на кмета на район „Подуяне”, обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

1. Конкурсът се обявява за длъжността "главен архитект" при Столична община – район „Подуяне”.

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
     -  образователна степен – "магистър";
     - професионален опит – минимум 3 (три) години – стаж по специалността или  IV младши ранг;
     - пълна проектантска правоспособност или необходимия стаж за придобиването ѝ, съгласно чл. 5, ал. 2 от ЗУТ.
2.1. Допълнителни изисквания:
       2.1.1. Области на висшето образование: Технически науки.
       2.1.2. Професионални направления: „Архитектура, строителство и геодезия“.
       2.1.3. Специалности: „Архитектура”.
       2.1.4. Отлично познаване на нормативната уредба, свързана с дейността по устройственото планиране, инвестиционно проектиране и строителство, контрол на дейността по устройство на територията, кадастър и регулация, включително ЗУТ, ЗМСМА и други специализирани законови нормативни актове;
       2.1.5. Необходими компетентности, съгласно Приложение № 1 към чл. 15, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация: Ориентация към резултати, работа в екип, фокус към клиента (вътрешен/външен), комуникативна компетентност, професионална компетентност, управленска компетентност, дигитална компетентност.

3. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

4. Документи за участие в конкурсната процедура:
     4.1. Заявление за участие, съгласно чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл – по образец;
     4.2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл – по образец;
     4.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;
     4.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или ранг.

5. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се представят в срок от 08:30 часа на 01.12.2023 г. до 17:00 часа на 14.12.2023 г., на адрес: гр. София, ул. „Плакалница” № 51, ет. І – Център за административно и информационно обслужване, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Документите може да се подават по електронен път на адрес: raion@poduiane.info, като в този случай заявлението по т. 4.1. и декларацията т. 4.2. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на интернет страницата на СО – район „Подуяне” – www.poduiane.info.

7. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

8. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената и приложена длъжностна характеристика:
    ➢ Одобрява подробни устройствени разработки, съобразно предоставените му правомощия.
    ➢ Издава визи за проучване и проектиране за обекти на територията, съобразно предоставените му правомощия.
    ➢ Съгласува, одобрява и узаконява архитектурни проекти за обекти: жилищни, обществени, промишлени сгради, реконструкция, преустройства, пристрояване и надстрояване, делба на апартаменти и др., съобразно предоставените му правомощия.
    ➢ Контрол и докладване на преписки по попълване на кадастралната основа, по възстановяване на собствеността и осигуряване на достъп по реда на ЗУТ.
    ➢ Подписва скици.
    ➢ Контрол върху определените от главен специалист АК такси за услуги, съгласно НОАМТЦУПС.
    ➢ Председателства Районния експертен съвет по устройство на територията.
    ➢ Разпределя служебната кореспонденция към служителите от отделите “Устройство на територията, кадастър, регулация и контрол по строителството” и “Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” и следи за изпълнението на задачите.
    ➢ Осигурява координация с останалите отдели на района, както и връзка с кмета на района.
    ➢ Участие в комисии, водене на служебна кореспонденция, отговори на молби и жалби на физически и юридически лица.

9. Минимален размер на основната месечна заплата за заемане на длъжността: 780 (седемстотин и осемдесет) лв.
* При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и Вътрешните правила, прилагани в районната администрация.

За справки и контакти – главен експерт „Човешки ресурси” Иван Владимиров, главен експерт „Човешки ресурси” Елена Илиева и Юлиана Мицева – главен експерт „Управление на човешките ресурси”, тел. 02/8146 186.           
        

Орган по назначаването:...........................................
                              Кмет на район „Подуяне”:
                                             /инж. Кристиян Христов/

01.12.2023