Район „Нови Искър“ определя дата за обществено обсъждане на Виза за инвестиционно проектиране на обект: "Открит обект за културни дейности – изложбена площ (фермерски пазар) и санитарен възел, свързан с функционирането му"


О Б Я В Л Е Н И Е

от 22.11.2022 г.

 

 

Отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството“ при район „Нови Искър“ – Столична община, съобщава, че със Заповед № РНИ22-РД09-522/21.11.2022 г. на кмета на район „Нови Искър“ е определена дата за провеждане на обществено обсъждане на Виза за инвестиционно проектиране на обект: „Открит обект за културни дейности – изложбена площ (фермерски пазар) и санитарен Възел, свързан с функционирането му" в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) V „за озеленяване“, от кв. 26, по плана на гр. Нови Искър, кв. "Курило" (поземлен имот с идентификатор 00357.5345.1053 по КККР за землището на гр. Нови Искър).

Общественото обсъждане ще се проведе на 30.11.2022 год. от 18:00 часа в читалище „Христо Ботев“, кв. "Курило", гр. Нови Искър.

В срок до 17:00 часа на 09.12.2022 год. могат да се подават писмени становища по проекта, които се адресират до Кмета на район „Нови Искър“.

Становищата се подават в Центъра за административно и информационно обслужване на граждани в район „Нови Искър" – СО, гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле“ № 121, етаж партер.

Визата, предмет на обществено обсъждане, е изложена в отдел УТККС (Техническа служба), етаж 4, стая № 404 при район „Нови Искър“, за допълнителна информация.

За приключване на общественото обсъждане на 12.12.2022 год. от 18:00 часа в читалище „Христо Ботев“, кв. "Курило", гр. Нови Искър, да се проведе заключителна дискусия.

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ 

 Заповед № РНИ22-РД09-522/21.11.2022 г. на кмета на район „Нови Искър“ 

Виза за проектиране

22.11.2022