Район "Красно село" обявява конкурс за длъжността "началник-отдел" “Управление на общинската собственост и жилищно настаняване” (УОСЖН) в район "Красно село" – Столична община – 1 позиция


На основание чл. 10а, ал. 1 от  Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РКС23-РД91-58/12.09.2023 г.ОБЯВЯВАМ  КОНКУРС


1. За длъжността "началник-отдел" "Управление на общинската собственост и жилищно настаняване" (УОСЖН) в район “Красно село” – Столична община – 1 позиция.

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше, степен – "бакалавър";
 • Област на висшето образование – Право, Икономика;
 •  Минимален професионален опит – 3 (три) години;
 • Минимален ранг за заемане на длъжността – III младши;
 •  Длъжностно ниво – 7, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията;
 • Наименование на длъжностното ниво – 7Б.

3. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

 • Умение за ръководене на екип при решаване на административни задачи;
 • Познания във връзка с прилагането на нормативните актове и познаване на Закон за общинската собственост, НОС, НРУУРОЖТСО, ЗОСОИ, ЗДС, ППЗДС, Закон за собствеността, ЗМСМА, ЗВСОНИ по ЗОЕГПНС, ЗНЧИМП, ЗЗД, ЗПП и др.;
 •  Компютърни умения – Word, Excel  и специализирани софтуерни програми;
 • На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

4. Конкурсът ще се проведе чрез решаване на ТЕСТ за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията и интервю.

5. Необходими документи, които трябва да представят кандидатите за участие в конкурса:

 • Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3) към чл. 17, ал.2 от НПКПМДС;

             Заявление за участие в конкурс

 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;

           Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
 • Копие от други документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.);
 • Други документи по преценка на кандидата.

​​​​​​​6. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Организиране и координиране на дейността в отдел УОСЖН. Ръководство, координация и оказване на методическа помощ на служителите в отдела, както  и подпомагане работата на администрацията при правилното прилагане на законите и подзаконовите нормативни актове.

7.    Минимален размер на основната заплата, определен за длъжността, 1390,00 лв.
Индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

8. Място и срок за подаване на документи:
Срок за подаване на документи от 14.09.2023 г. до 28.09.2023 г. вкл.;
Документите се подават:
8.1.1. лично или чрез пълномощник в 14-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на  СО – район „Красно село“, гр. София, бул. "Цар Борис III" 124, деловодство, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа или
8.1.2. на електронна поща office@krasnoselo.bg, a.panteleevska@krasnoselo.bg

9. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени в сградата на СО – район „Красно село“,  на информационното табло, както и на електронната страница на СО  – район „Красно село“, както и в административния регистър.

За информации телефон: 02/8951116 – отдел “Правно обслужване и човешки ресурси”, гл. експерт „Човешки ресурси“, или на електронна поща: , a.panteleevska@krasnoselo.bg

14.09.2023