Район „Искър“ обявява конкурс за длъжността „секретар“ в администрацията на Столична община – район „Искър“

ОБЯВЛЕНИЕ

Столична община – район „Искър“, със седалище и адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Кръстю Пастухов” № 18, на основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и Заповед № РИС23-РД09-169 от 06.12.2023 г. на кмета на район „Искър“

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За 1 (една) щатна бройка от длъжността „секретар“
 в администрацията на Столична община – район „Искър“, длъжностно ниво съгласно КДА: 5 „Ръководно ниво 5А“


1. Минимални и специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността „секретар“:
   а) да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител;
   б) да притежават минимална образователна степен – "магистър";
   в) област на завършено висше образование – Социални, стопански и правни науки;
   г) професионален опит: не по-малко от 4 години или придобит ІІ младши ранг;
   д) да притежават следните компетентности: Стратегическа компетентност; Лидерска компетентност; Управленска компетентност; Ориентация към резултати; Компетентност за преговори и убеждаване; Работа в екип; Фокус към клиента (вътрешен/външен); Дигитална компетентност.
   е) допълнителни изисквания и квалификации, носещи предимство:

 • задълбочени познания в областта на местното самоуправление и местната администрация;
 • отлични умения за работа с компютър;
 • българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура (чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители).

2. Начин на провеждане на конкурса:
2.1. Защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Ръководство, организация и контрол на административните дейности в район „Искър“. Разработената концепция да бъде до 10 печатни страници формат А4, поставена в запечатан плик, надписан с трите имена на кандидата, подпис и длъжността, за която кандидатства. Представя се лично или чрез упълномощен представител.
2.2. Интервю.

3. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса, са:
   а) заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
   б) декларация от лицето за неговото гражданство и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства (чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС);
   в) копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации; ако дипломата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението да се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението да се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома може да не се прилага;
   г) копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител, ако има такъв.

4. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в срок до 10 (десет) дни от публикуване на обявлението за конкурса, в деловодството на СО – район „Искър“, ж.к. „Дружба“, бул. „Кръстю Пастухов” № 18, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа. Документите може да се подават и по електронен път на адрес   https://edelivery.egov.bg/help или изпратени на електронна поща delovodstvo@raioniskar.bg , като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. При подаване на документите по електронен път информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и длъжностната характеристика, ще се изпращат на кандидатите на посочения от тях e-mail. Телефон за контакт: 02/9790834 – Гергана Стефанова, гл. експерт ЧР.

5. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на входа на сградата на район „Искър“, ж.к. „Дружба“, бул. „Кръстю Пастухов” № 18, и официалната страница на района: www.raioniskar.bg (в раздел „Работа при нас“).

6. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

 • организира и контролира административните дейности, свързани с ефективното функциониране на администрацията на район „Искър“;
 • осъществява организационна връзка между кмета и административните звена, както и между отделните административни звена;
 • отговаря за дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им;
 • осъществява контрол на деловодното обслужване, документооборота и общинския архив;
 • отговаря за дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване;
 • отговаря за работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица;
 • организира разпределението на задачите за изпълнение между специализираната и общата администрация;
 • ръководи разработването на вътрешни нормативни актове за дейността на администрацията;
 • ръководи дейността по организацията и провеждането на националните и местни избори.

7. Минимален размер на основната заплата за длъжността: 830 лв. (Основният размер на заплатата се определя в зависимост от професионалния опит на служителя, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).
Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДС могат да се изтеглят от: www.raioniskar.bg.


ЯСЕН РУСЕВ
КМЕТ НА РАЙОН „ИСКЪР“

08.12.2023