Район „Искър“ обявява конкурс за длъжността „началник-отдел“ в отдел „Управление на общинската собственост и търговската дейност“ в администрацията на Столична община – район „Искър“


ОБЯВЛЕНИЕ

Столична община – район „Искър“, със седалище и адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Кръстю Пастухов” № 18, на основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и Заповед № РИС23-РД09-170 от 06.12.2023 г. на кмета на район „Искър“

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За 1 (една) щатна бройка от длъжността „началник-отдел“
в отдел „Управление на общинската собственост и търговската дейност“ в администрацията на Столична община – район „Искър“, длъжностно ниво съгласно КДА: 7 „Ръководно ниво 7Б“


1. Минимални и специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността началник-отдел „Управление на общинската собственост и търговската дейност“:
   а) да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител;
   б) да притежават минимална образователна степен – "бакалавър";
   в) област на завършено висше образование – Социални, стопански и правни науки;
   г) професионален опит: не по-малко от 3 години или придобит ІІІ младши ранг;
   д) да притежават следните компетентности: Управленска компетентност; Работа в екип; Комуникативна компетентност; Ориентация към резултати; Фокус към клиента (вътрешен/външен); Професионална компетентност; Дигитална компетентност;
   е) допълнителни изисквания и квалификации, носещи предимство:

 • задълбочени познания в областта на местното самоуправление и местната администрация;
 • отлични умения за работа с компютър;
 • българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура (чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители).

2. Начин на провеждане на конкурса:
   а) решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
   б) интервю.
Тестът ще включва въпроси от областта на: Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за държавния служител, Закон за задълженията и договорите, Закон за административните нарушения и наказания, Закон за общинска собственост, Закон за собствеността, Административнопроцесуален кодекс, Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община, Наредба за общинската собственост, Наредба на СОС за преместваемите обекти, за рекламите, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община, Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столичната община, Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, Наредба за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община, Наредба за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община.

3. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса, са:
   а) заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
   б) декларация от лицето за неговото гражданство и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства (чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС);
   в) копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации; ако дипломата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението да се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението да се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома може да не се прилага;
   г) копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител, ако има такъв.

4. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в срок до 10 (десет) дни от публикуване на обявлението за конкурса, в деловодството на СО – район „Искър“, ж.к. „Дружба“, бул. „Кръстю Пастухов” № 18, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа. Документите може да се подават и по електронен път на адрес   https://edelivery.egov.bg/help или изпратени на електронна поща delovodstvo@raioniskar.bg , като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. При подаване на документите по електронен път информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и длъжностната характеристика, ще се изпращат на кандидатите на посочения от тях e-mail. Телефон за контакт: 02/9790834 – Гергана Стефанова, гл. експерт ЧР.

5. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на входа на сградата на район „Искър“, ж.к. „Дружба“, бул. „Кръстю Пастухов” № 18 и официалната страница на района: www.raioniskar.bg (в раздел „Работа при нас“).

6. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

 • ​​​​​​​организира и ръководи непосредствено дейността на отдел „Управление на общинската собственост и търговската дейност”;
 • участва в дейността по изготвянето на картотеките и списъците на гражданите за настаняване, съгласно критериите, нормите и изискванията на Закона за общинската собственост (ЗОС) и Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община, Наредбата за общинската собственост и други;
 • координира дейността по картотекирането и по актуализирането на картотечните преписки;
 • организира принудително изземване на общински жилища по реда на чл. 65 от ЗОС;
 • участва в дейността на комисията по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община;
 • участва в комисията за продажба на общински жилища;
 • организира дейността на отдела по изготвяне на оценки, заповеди и договори за покупко-продажба на общински жилища;
 • участва в подготовката и организацията по провеждане на търгове и конкурси за отдаване под наем на общински имоти;
 • извършва системни проверки на търговските обекти като следи дали отговарят на изискванията на наредбите на СОС.

7. Минимален размер на основната заплата за длъжността: 780 лв. (Основният размер на заплатата се определя в зависимост от професионалния опит на служителя, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).
Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДС могат да се изтеглят от: www.raioniskar.bg.ЯСЕН РУСЕВ
КМЕТ НА РАЙОН „ИСКЪР“

08.12.2023