Район „Връбница” обявява конкурс като изменя срока за подаване на документи, както и деня и часа за разглеждане и оценяване на предложенията в конкурса (обява от 12.12.2022 г., на район „Връбница“ за отдаване под наем на част от имот, частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 68134.2821.8) с условие: за открит склад

О Б Я В А

Столична община – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. „Б”, на основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 13 от Наредбата за общинската собственост, чл. 30, ал. 1 от  Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед  № СОА22-ВК08-2540/23.11.2022 г. на кмета на Столична община обявява конкурс като изменя срока за подаване на документи, както и деня и часа за разглеждане и оценяване на предложенията в конкурса, обявен с обява от 12.12.2022 г., на район „Връбница“, както следва:
Отдаване под наем на част от имот за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 68134.2821.8, с площ от 320 кв. м по кадастрална карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. София, район „Връбница“, одобрени със Заповед № РД- 18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, и последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот от 05.12.2016 г., попадащ в урегулиран позeмлен имот XIX – „ЖП АРЕАЛ“, кв. 10 по действащия регулационен план на м. НПЗ „Орион и съседни жилищни територии“, одобрен с Решение № 40 по Протокол № 24/30.03.2001 г. на Столичен общински съвет (СОС), Решение № 149 по Протокол № 40/18.07.2002 г. за явна фактическа грешка на СОС и ИПРЗ, одобрена със Заповед № РД-02-15-12/14.02.2020 г. на зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройство, с административен адрес: гр. София, район „Връбница“, ул. „3022-ра“ № 8, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2755/23.10.2012 г., вписан в Служба по вписванията с вх. рег. № 57598/14.12.2012 г., № 18, том CXXXVIII, н. д. № 30816, имотна партида 248465.

Срок за отдаване под наем – 5 (пет) години.
Специфично конкурсно условие – за открит склад.
Начална наемна цена – 300,00 (триста) лева за месец без ДДС, определена от лицензиран експерт оценител, сключил рамков договор със Столична община.   
Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на СО – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104 до 16:00 ч. до 26.01.2023 г.
Цена на конкурсната документация е 60,00 лв. (шестдесет лева) с включен ДДС.
Гаранция за участие в конкурс 100,00 (сто лева) с вкл. ДДС.

Срок за подаване на документи до 16:00 ч. на 27.01.2023 г. в сградата на район „Връбница”, стая № 102.
Разглеждане и оценяване на предложенията на 30.01.2023  г. от 11:00 часа в сградата на район “Връбница”, стая № 402. Телефон за връзка: 02/495-77-47.

 

КМЕТ НА
СО – РАЙОН „ВРЪБНИЦА”
МЛАДЕН МЛАДЕНОВ

 

 

17.01.2023