Район "Триадица" обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в ж.к. „Стрелбище“, ул. „Костенски водопад“ № 25, представляващ едноетажна сграда, със специфично конкурсно предназначение: за художествена галерия

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинска собственост, чл. 13 от Наредбата за общинската собственост, във връзка с чл. 1, т. 1  и чл. 30, ал. 1 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси (НУРПТК) във връзка с чл. 1, т. 1 и в изпълнение на Заповед № СОА22-РД-09-3060/12.12.2022 г. на кмета на Столична община и чл. 46 от Закона за местно самоуправление и местна администрация.

О Б Я В Я В А М:

- Конкурс с предмет: Отдаване под наем за срок от 3 (три) години на недвижим имот, частна общинска собственост, актуван с АОС № 2073 от 15.05.2021 г. на СО – район „Триадица“, находящ се в гр. София, ж.к. „Стрелбище“, ул. „Костенски водопад“ № 25, представляващ едноетажна сграда с идентификатор 68134.1003.189.12 със застроена площ от 76 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1003.189, съставляващ УПИ II от кв. 123, местност „Красно село“ – „Стрелбище“ – Урб. бл. 32“, със специфично конкурсно предназначение: за художествена галерия.  
- Срок за наемане – 3 (три) години.
- Предназначение – за художествена галерия
- Начална конкурсна месечна наемна цена – 809,54 лв. (осемстотин и девет лева и петдесет и четири стотинки), без ДДС.
- Гаранция за участие в конкурса – 809,54 лв. (осемстотин и девет лева и петдесет и четири стотинки). Гаранцията за участие се предоставя от участника под формата на копие от документ за внесена в срока, определен за представяне на офертите, сума по банковата сметка на СО – район „Триадица“:
„ОБЩИНСКА БАНКА“ АД, КЛОН „ДЕНКОГЛУ”,
IBAN:BG 25 SOMB 91303324907901, BIC: SOMBBGSF

- Конкурсната документация се закупува на касата на СО – район “Триадица” – гр. София, ул. “Алабин” № 54, ет. 1, всеки работен ден от 08:30 ч. до 16:00 часа от от 06.02.23 г. до 08.03.2023 г.
- Цена на конкурсната документация – 60,00  (шестдесет) лв. с вкл. ДДС.
- Оглед се осигурява до 14:00 ч. на 09.02.2023 г. след предварителна уговорка на телефон 02/8054185 и представяне на документ за закупена конкурсна документация.
- Краен срок и място за подаване на офертите – до 16:00 ч. на на 09.03.2023 г. в деловодството на СО – район „Триадица”.

Конкурсът ще се проведе при закрити врата на 10.03.2023 г. от 11:00 часа в администраитвната сграда на СО – район „Триадица“, на ул. „Алабин“ № 54.

Лице за контакт: Паулин Митев – началник-отдел УОСЖФ, телефон 02/8054185.

ДИМИТЪР БОЖИЛОВ
КМЕТ НА СО – РАЙОН „ТРИАДИЦА“

06.02.2023