Р-н "Студентски" обявява обществено обсъждане на проект "ПУП – ИПРЗ в териториален обхват на УПИ I-за общ., УПИ VIII-1717, общ. от кв. 120а и УПИ III-за общ. и КОО от кв. 120б за образуване на нови УПИ III-4740 „за ЖС, М-н, офиси и ПГ“, УПИ IV-4490 „за ЖС,

 

ОБЯВЛЕНИЕ

CO – РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл. 20, ал. 5 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (НРНПОООПРУТСО), Столична община (CO) – район „Студентски“, ви уведомяваме, че е издадена Заповед № РСТ22-РД09-279/01.12.2022г. на кмета на район „Студентски” за провеждане на обществено обсъждане на следния проект, попадащ на територията на район „Студентски":

Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) в териториален обхват на УПИ I-за общ., У ПИ VIII-1717, общ. от кв. 120а и УПИ III-за общ. и КОО от кв. 120б, ПИ с идентификатори 68134.1605.3403, 68134.1605.4603, 68134.1605.1717, 68134.1605.4740, 68134.1605.4490, за образуване на нови УПИ III-4740 „за ЖС, магазини, офиси и ПГ“, УПИ IV-4490 „за ЖС, магазини, офиси и ПГ“, УПИ V-3403 „за ЖС, магазини, офиси и ПГ“ и УПИ VIII-1717,4603 „за ЖС, магазини, офиси и ПГ“ от кв. 120а (нов) и изменение на план за улична регулация (ИПУР) на улица от о.т.390 до о.т.393, м. „Студентски град“, район „Студентски“.

Представянето на проекта ще се проведе на 08.12.2022 г. от 17:00 часа в заседателната зала на първи етаж в сградата на CO – район „Студентски“, ж.к. "Студентски град", бл. 5, ет. 1, стая 104.

Граждани и организации могат след представянето да подават писмени становища, мнения и предложения по проектите с посочени данни за подателя, адрес, телефон/факс и електронна поща за връзка. Същите се внасят в „Център по информация и услуги“ на район „Студентски“ (ж.к. "Студентски град", бл. 5, ет. 1) или се изпращат на e-mail: rajon@studentski-so.org в срок до 17:00 часа на 16.12.2022 г.

Провеждането на заключителната дискусия ще се състои на 21.12.2022 г. от 17:00 часа в заседателната зала на първи етаж в сградата на CO – район „Студентски“, ж.к. "Студентски град", бл. 5, ет. 1, стая 104.

Копие от заповедта и проектите е изложено на третия етаж в сградата на район „Студентски“.

02.12.2022