Район "Овча купел" обявява конкурс за отдаване под наем обект, представляващ част от имот – публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене в 66. СУ „Филип Станиславов“ на територията на район „Овча купел“

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание разпоредбите на Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост на Столичен общински съвет, Наредбата за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община, Заповед № СОА23-РД-09-1556/07.07.2023 г. на кмета на Столична община, съгласно Решение № 499 по Протокол № 78, т. 89 от 15.06.2023 г. на Столичен общински съвет за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за ученическо столово и бюфетно хранене в сградата на 66. СУ „Филип Станиславов“.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“ обявява процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следния обект, представляващ част от имот - публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене в 66-то СУ „Филип Станиславов“ на територията на район „Овча купел“:

Ученически бюфет в 66. СУ „Филип Станиславов“ - помещение за ученическо столово и бюфетно хранене с площ от 42,00 кв. м, находящо се на първи етаж в сградата на 66. СУ „Филип Станиславов“, с адрес: гр. София, кв. „Овча купел“, ул. „Букет“ № 29, актувана с АПОС 3364/2013 г., разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4338.59.1, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-51/15.07.2010 г. на ИД на АГКК, изменена със Заповед КД-14-22-567/21.06.2012 г. на началника на СГКК София, попадаща в УПИ – I за училище, кв. 42а, съгласно регулационния план на местност „Овча купел – актуализация“, одобрен с Решение № 111 по Протокол № 32/10.12.2001 г. на СОС.

Ученически бюфет с площ от 42,00 кв. м.
Специфично конкурсно условиеза ученически бюфет.
Месечна  наемна   цена    18,30 лева (осемнадесет лева и тридесет стотинки) без ДДСопределена   на   основание   чл.  28, ал. 2 от Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на Столична община.

В случаите, в които лицата искат да получат документацията от администрацията, конкурсната документацията може да бъде закупена всеки работен ден от 08:30 часа на 20. 05.2024 г. до 16:30 часа на 10.06.2024 г. включително в административната сграда на СО район „Овча купел“, с адрес: гр. София, ул. „Любляна“ № 50, партерен етаж, стач № 7 (каса).

Цена на конкурсната документация е 60,00 (шестдесет) лева с включен ДДС.
Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят.
Конкурсната документацията се публикува на електронната страница на районната администрация – https://ovchakupel.bg/  и на сайта на Столична община, раздел „Бизнес, инвестиции, строителство“, подраздел „Търгове и конкурси“. 
Място, дата и час на отваряне на предложенията на публично заседание на комисията: 11.06.2024 г. от 10:00 часа в сградата на СО район „Овча купел“, на адрес: гр. София, ул. „Любляна“ № 50, заседателна зала.
Гаранция за участие в конкурс 100,00 (сто) лева.
Краен срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 10.06.2024 г.
При  неподадени  оферти  или  при  една  подадена оферта конкурсът ще бъде продължен с 15 (петнадесет) календарни дни.
Оглед на обектите – може да бъде извършен всеки работен ден считано от 20.05.2024 г. до 10.06.2024 г. след предварителна заявка на тел. 02 855 3153, 0884 801 682 или на email: 2217066@edu.mon.bg


Заповед № РОК24-РД09-114/0.05.2024 г. на кмета на район "Овча купел"
Образци на документи
Конкурсна документация 


КМЕТ НА СО - РАЙОН "ОВЧА КУПЕЛ"
/АНГЕЛ СТЕФАНОВ/

20.05.2024