Район "Младост" обявява обществено обсъждане на преработен проект за регулация и застрояване за преструктуриране по чл. 22 от ЗУТ, план-схеми на инженерната инфраструктура по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и приети с Протокол № ЕС-ПО-11 от 16.08.2022 г., т. 1, експертни оценки по чл. 22, ал. 8 от ЗУТ на част от м. "Горубляне 2"
ОБЯВЛЕНИЕ

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ”, обявява, че на основание чл. 22, ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 127, ал. 1 от ЗУТ; чл. 4, ал. 1, т. 3  и чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г. на Столичен общински съвет и във връзка с писмо с вх. № РМЛ21-ВК08-1836-[47]/21.09.2022 г. от направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е издадена Заповед № РМЛ22-РД09-765/15.11.2022 г. на кмета на район „Младост“ – СО, с която е наредено да се проведе процедура по обществено обсъждане на: Преработен проект за регулация и застрояване за преструктуриране по чл. 22 от ЗУТ, план-схеми на инженерната инфраструктура по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и приети с Протокол № ЕС-ПО-11 от 16.08.2022 г., т. 1, експертни оценки по чл. 22, ал. 8 от ЗУТ на част от м. "Горубляне 2" в обхват: УПИ II, III, IV, V, VI, VII и VIII от кв. 112; улица от о.т. 274 – о.т. 275 до о.т. 15б включително; северна и западна граница на УПИ V, от кв. 113; улица от о.т. 295 до о.т. 35 включително; УПИ II от кв. 5; улица от о.т. 34 до о.т. 35б; УПИ IV, V и VI от кв. 117; задънена улица о.т. 283г – о.т. 283д; западна граница на УПИ XLVI, XXI и алея от кв. 113; западна граница на УПИ I, VI, VII от кв. 114.

Представянето на проекта ще се проведе на 23.11.2022 г. от 17:30 часа, в дигитална среда (онлайн) чрез платформата WEBEX.

Достъп и участие в представянето ще бъдат възможни посредством линк за включване:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m1afab6a814ac4664bdf9df1df307ba1a

Писмени становища, мнения и предложения могат да се подават в срок до 07.12.2022 г. включително, в деловодството на район „Младост“ – СО или по електронна поща на office@mladost.bg.

Заключителната дискусия ще се проведе на 14.12.2022 г. от 17:30 ч. в дигитална среда (онлайн) чрез платформата WEBEX.

Достъп и участие в дискусията ще бъдат възможни посредством линк за включване:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m0334d1ea7068845eebaa62b0438cc6c6

Заповедта е публикувана на интернет страницата на Столична община – район „Младост” и е поставена на информационното табло в сградата на район „Младост“ СО, адрес: гр. София, ж.к. "Младост-3", ул. “Свето Преображение” № 1.

Проектът е изложен на информационното табло в сградата на район „Младост“ – СО, на интернет страниците на направление "Архитектура и градоустройство", на Единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община и на интернет страницата на район „Младост“ – СО.

Линк към проекта: https://nag.sofia.bg/SearchDevelopmentPlans/Info/319

15.11.2022