Район "Люлин" съобщава за провеждане на обществено обсъждане на: Проект за ПУП – ИПРЗ за УПИ VI-589 – „за общ. обслужване", което се заличава, и образуване на нов УПИ VI-589 – „за жил. нужди и общ. обслужване“, за ПИ с идентификатор 68134.4360.589 по КККР, кв. 8, м. „ж.к. "Люлин-7 м.р.“

ОБЯВЛЕНИЕ
СО – РАЙОН „ЛЮЛИН"


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,


В изпълнение на чл. 22, ал. 4 и чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 5, ал. 4 от Закона за устройството и застрояването на Столична община и Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания (НРНПОО), приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. на СОС, изм. и доп. – Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021 г., Ви уведомяваме, че е издадена Заповед № РЛН23-РД09-244/26.06.2023 г. на кмета на CO – район „Люлин" за провеждане на обществено обсъждане на; Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ VI-589 – „за общ. обслужване", което се заличава, и образуване на нов УПИ VI-589 – „за жил. нужди и общ. обслужване“, за ПИ с идентификатор 68134.4360.589 по КККР, кв. 8, м. „ж.к. "Люлин-7 м.р.“, CO – район „Люлин".

Представянето на проекта да се проведе на 03.07.2023 г. от 17:00 ч. в заседателната зала на 2. етаж в CO – район „Люлин", на адрес: Бул. „Захари Стоянов" № 15, ж.к. „Люлин-3".

В срок до 17:00 ч. на 13.07.2023 г. могат да се подават писмени становища, мнения и предложения по проекта, които да са адресирани до Кмета на район „Люлин". Становищата се подават в деловодството на район „Люлин” – гр. София, бул. „Захари Стоянов" № 15, или електронно – до lyulin@sofia.bg – със задължително посочване на имена и данни за контакт на подателя. Становища, постъпили след определения срок, не се разглеждат.

Проектът е изложен в сградата на район „Люлин", бул. „Захари Стоянов" № 15, ж.к. „Люлин-3", бл. 327, вх. В, в отдел УТКР, ет. 4, ап. 10, стая 23.

Разяснения по проекта и преглед от заинтересуваните лица може да се осъществи в срока за изготвяне на писмените становища след предварителна заявка при арх. Мая Добрикова на тел. 02/9237- 239, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч. и при арх. Яна Колева на тел. 02/9237-208, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч.

На 18.07.2023 г. от 17:00 ч., съгласно чл. 24 на НРНПОО, да се проведе заключителна обществена дискусия в заседателната зала на 2. етаж в CO – район „Люлин", на адрес: Бул. „Захари Стоянов" № 15, ж.к. „Люлин-3".

Обявлението, заедно със Заповед № РЛН23-РД09-244/26.06.2023 г. на кмета на район „Люлин” – СО, са поставени на информационното табло за съобщения на партера в сградата на районната администрация на адрес: бул. „Захари Стоянов" № 15, на интернет страницата на CO – район „Люлин“: https://www.lyulin.bg/ за сведение.


КМЕТ НА РАЙОН "ЛЮЛИН":
ИНЖ. МИЛКО МЛАДЕНОВ

27.06.2023