Район "Люлин" съобщава за провеждане на обществено обсъждане на: Проект за ПУП – план-извадка – ИПРЗ, ПИ с идентификатори 68134.4360.450 и 68134.4360.575, ИПУР, план-схеми по чл. 108 от ЗУТ – част ВиК и електро, отпадане на застрояване в УПИ II – "за гараж" и РУП за нови УПИ I-450, 575, УПИ VIII-450, 575 и УПИ ХI-450 – "за ЖС, ПГ и ТП", кв. 3, м. ж.к. "Люлин 6 м.р."


ОБЯВЛЕНИЕ

СО – РАЙОН .ЛЮЛИН"

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
 

В изпълнение на чл. 22, ал. 4 и чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 5. ал. 4 от Закона за устройството и застрояването на Столична община и Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания (НРНПОО), приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. на СОС, изм. и доп. – Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021 г., Ви уведомяваме, че е издадена Заповед № РНЛ23-РД09-242/26.06.2023 г. на кмета на CO – район "Люлин" за провеждане на обществено обсъждане на: Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – план-извадка – Изменение на план за регулация (ИПРЗ) на УПИ I-1361, 1407 и УПИ VIII-1214, поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 68134.4360.450 и 68134.4360.575, Изменение на план за улична регулация (ИПУР) между о.т. 105 и о.т. 106 (12), между о.т. 106 (12) и о.т. 65 и между о.т. 15 и о.т. 15а, план-схеми по чл. 108 от ЗУТ – част ВиК и електро, отпадане на застрояване в УПИ II – "за гараж" и Работен устройствен план (РУП) за нови УПИ I-450, 575 – "за ЖС, ПГ и ТП", УПИ VIII-450, 575 – "за ЖС, ПГ и ТП" и УПИ ХI-450 – "за ЖС, ПГ и ТП", кв. 3, м. "ж.к. "Люлин-6 м.р.", CO – район "Люлин".

Представянето на проекта да се проведе на 04.07.2023 г. от 17:00 ч. в заседателната зала на 2. етаж в CO – район "Люлин", на адрес: Бул. "Захари Стоянов" № 15, ж.к. "Люлин 3".

В срок до 17:00 ч. на 14.07.2023 г. могат да се подават писмени становища, мнения и предложения по проекта, които да са адресирани до Кмета на район "Люлин". Становищата се подават в деловодството на район "Люлин" – гр. София, бул. "Захари Стоянов" № 15, или електронно – до lyulin@sofia.bg – със задължително посочване на имена и данни за контакт на подателя. Становища, постъпили след определения срок, не се разглеждат.

Проектът е изложен в сградата на район "Люлин", бул. "Захари Стоянов" № 15, ж.к. "Люлин 3", бл. 327, вх. В, в отдел УТКР, ет. 4, ап. 10, стая 23.

Разяснения по проекта и преглед от заинтересуваните лица може да се осъществи в срока за изготвяне на писмените становища след предварителна заявка при арх. Мая Добрикова на тел. 02/9237-239, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч., и при арх. Яна Колева на тел. 02/9237-208, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч.

На 19.07.2023 г. от 17:00 ч., съгласно чл. 24 на НРНПОО, да се проведе заключителна обществена дискусия в заседателната зала на 2. етаж в CO – район "Люлин", на адрес: бул. "Захари Стоянов" № 15, ж.к. "Люлин 3".

Обявлението, заедно със Заповед РНЛ23-РД09-242/26.06.2023 г. на кмета на район "Люлин" – СО, са поставени на информационното табло за съобщения на партера в сградата на районната администрация, на адрес: бул. "Захари Стоянов" № 15, на интернет страницата на CO – район "Люлин": https://www.lyulin.bg/ за сведение.


КМЕТ НА РАЙОН "ЛЮЛИН"
ИНЖ. МИЛКО МЛАДЕНОВ

26.06.2023