Район "Люлин" обявява провеждане на обществено обсъждане на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) за изграждане на връзка на Втори метродиаметър на метрото в София с депо „Обеля“ и нова метростанция до жп линията София – Кюстендил, р-н „Люлин“ и р-н „Връбница“, м. „Северен парк – Гробищен парк „Бакърена фабрика“

Район "Люлин" обявява провеждане на обществено обсъждане на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) за изграждане на връзка на Втори метродиаметър на метрото в София с депо „Обеля" и нова метростанция до жп линията София – Кюстендил, район „Люлин" и район „Връбница", м. „Северен парк – Гробищен парк „Бакърена фабрика”, м. „ж.к. "Обеля 1", м. „СПЗ – "Модерно предградие – разширение": изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ III-1754 и създаване на нови УПИ III-2933 - „за производственоскладова дейност" и УПИ X – „за транспортно обслужващи дейности", кв. 3, м. „СПЗ – "Модерно предградие" – "Обеля", район „Люлин".

Представянето на проекта да се проведе на 25.01.2022 г. от 17:00 ч. в заседателната зала на 2. етаж в CO – район „Люлин", на адрес: бул. „Захари Стоянов" № 15, ж.к. "Люлин 3".

За участие в представянето задължително да се поканят възложителя и екипа, изготвил проекта.

В срок до 17:00 ч. на 08.02.2022 г. могат да се подават писмени становища, мнения и предложения по проекта, които да са адресирани до Кмета на район „Люлин“. Становищата се подават в деловодството на район „Люлин“ – гр. София, бул. „Захари Стоянов" № 15 или електронно – до lyulin@sofia.bg – със задължително посочване на имена и данни за контакт на подателя. Становища, постъпили след определения срок, не се разглеждат.

Заповед № РЛН23-РД09-8/10.01.2023 г. на кмета на СО – район „Люлин“

12.01.2023