Район "Връбница" обявява конкурс за длъжността "главен експерт" в отдел „Устройство на територията, геодезия и кадастър“

               
        О Б Я В Л Е Н И Е

СО – район “Връбница", гр. София, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание
чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл., чл. 14 от НПКПМДС и Заповед на кмета на СО – р-н  “Връбница”
№ РВР23-РД56–214/15.09.2023 г.


       ОБЯВЯВА КОНКУРС:

за следната длъжност в Столична община, район “Връбница”:

"Главен експерт" в отдел „Устройство на територията, геодезия и кадастър“, служебно правоотношение
- образование: висше; професионална степен – "бакалавър";  
- професионален опит – 2 година;
- ранг – четвърти младши;
- размер на основна заплата  –  780 – 1 800 лв.

Други изисквания:
Кратко описание по длъжностна характеристика:
Да издава извадка за урегулиран поземлен имот от регулационни и застроителни планове. Издаване на служебни бележки и удостоверения. Издаване на удостоверения по ЗУЗСО и ОУП. Обявяване на ПУП на заинтересовани страни, съгласно ЗУТ. Да подготвя проекти, свързани с обществено обсъждане. Изпращане в НАГ всички изменения на регулационни и застроителни планове. Да подготвя писма и отговори на жалбоподатели, текуща кореспонденция в законоустановените срокове. Да участва в комисии по. чл. 13, ал. 4 и 5 от ППЗСПЗЗ.

Начинът за провеждане на конкурса за длъжността е писмена разработка и интервю с кандидатите, чийто резултат от писмената разработка е над минималния.
За подготовка за изпита е необходимо да се познават следните нормативни документи: ЗУТ, АПК, ЗДСл, ЗМСМА, ЗЗЛД, ЗДОИ, ЗАНН, ЗОП, наредби, правилници и решения на СОС, свързани с изпълняваните от него функционални задължения.

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса, са:
1. Заявление по образец;
2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит;
5. Автобиография.

Документите следва да бъдат представени от кандидатите в срок от 10 календарни дни от деня, следващ датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурсите в СО – район “Връбница”, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая № 102 (деловодство). Документите се подават от кандидатите лично или чрез пълномощник. Документите може да се подават и по електронен път, на ел. поща delovodstvo@vrabnitsa.bg, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с личен електронен подпис.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса да се обявят на интернет страницата на администрациятаhttp://www.vrabnitsa.bg/ и на информационното табло в сградата на СО – район “Връбница”, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б.
Тел. за контакти: 02/495 77 15 – Петър Калчев – главен експерт „Човешки ресурси“.

 

МЛАДЕН МЛАДЕНОВ
КМЕТ НА РАЙОН „ВРЪБНИЦА” – СО

Заповед РВР23-РД56-216/26.09.2023 г.

28.09.2023