Район "Връбница" обявява конкурс за длъжността "главен експерт" в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“, служебно правоотношение

ОБЯВЛЕНИЕ

СО – район “Връбница", гр. София, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание
чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл., чл. 14 от НПКПМДС и Заповед на кмета на СО – р-н “Връбница”
№ РВР23-РД56-207/08.09.2023 г.

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за следната длъжност в Столична община – район “Връбница”:

"Главен експерт" в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“, служебно правоотношение
- образование: висше;
- образователна степен: "бакалавър";  
- професионален опит – 2 години;
- ранг – IV младши;
- размер на основна заплата – 780 – 1 800 лв.

Други изисквания:
Опит в администрация ще е предимство.

Кратко описание по длъжностна характеристика:
Разработва експертни анализи и оценки, изготвя становища, участва в разработването на проекти на нормативни актове, разработва методологии, методики и механизми, предоставя методически указания по прилагането на административните актове във връзка с дейността на отдела в направление „търговска дейност и контрол на търговията“ на територията на район „Връбница”, подготвя отговори на запитвания на физически и юридически лица, изготвя експертни анализи и оценки във връзка с осъществяване правомощията на ръководителя на звеното и подобряване на административното обслужване.
Кандидатите следва да отговарят на изискванията, отразени в длъжностната характеристика.

Начинът за провеждане на конкурса за длъжността е писмена разработка и интервю с кандидатите, чийто резултат от писмената разработка е над минималния.
За подготовка за изпита е необходимо да се познават следните нормативни документи: ЗОС, ЗС, Наредба за общинската собственост на СОС, Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община, Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, ЗДСл. и други нормативни документи, касаещи осъществяването на дейностите в отдел ПОКТДС.

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса, са:
1. Заявление по образец;
2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит;
5. Автобиография.
Документите следва да бъдат представени от кандидатите в срок от 14 календарни дни от деня, следващ датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурсите в СО – район “Връбница”, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая № 102 (деловодство). Документите се подават от кандидатите лично или чрез пълномощник, както и по електронен път, на ел. поща delovodstvo@vrabnitsa.bg, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с личен електронен подпис.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло в сградата на СО – район “Връбница”, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, и на електронната страница на района – www.vrabnitsa.bg.  
Тел. за контакти: 02/495 77 15 – Петър Калчев – главен експерт „Човешки ресурси“.


МЛАДЕН МЛАДЕНОВ
КМЕТ НА СО – РАЙОН „ВРЪБНИЦА”

26.09.2023