Район "Банкя" обявява обществено обсъждане на Проект: „ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатор 02659.2198.754 за създаване на УПИ II-„за парк“, УПИ III-754„за уч. център" в частта на ПИ, попадаща в устр. зона „Жм2“ и свързаното с това изм. контактно УПИ I„за комплексно жил. строителство“, кв. 10, гр. Банкя, ИПУР м/у о.т.80В и о.т.120, ул. "Варна", м/у о.т.121, ул. "Окол", кв. "Вердикал", р-н "Банкя"

О Б Я В Л Е Н И Е

Район "Банкя" –  СО, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. на  СОС, изм. – Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на  Административен съд – София по адм. д. 2707/2018 г., изм. и доп. – Решение № 1 по Протокол № 26/14.01.2021 г., съобщава, че е издадена Заповед № РД 09-25/24.01.2023 г. на кмета на район "Банкя" – СО за провеждане на обществено обсъждане за изготвен Проект за „ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатор 02659.2198.754 с цел създаване на УПИ II-„за парк“ е УПИ III-754-„за учебен център „в частта на имота, попадаща в устройствена зона „Жм2“ и свързаното с това измeнение на контактно УПИ I-„за комплексно жилищно строителство“ , кв. 10, м. „гр. Банкя“ и изменение на план за улична регулация между о.т. 80 В и о.т. 120 (ул. "Варна“) и между о.т. 121 (ул. „Окол“), м. кв. "Вердикал“, район „Банкя“, заедно с план-схема за паркоустройство и благоустройство по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ към ПУП.

Представянето на Проекта ще се състои на 30.01.2023 г. (понеделник) от 17:00 ч. в сградата на Туристически информационен център с административен адрес: гр. Банкя, ул. „Александър Стамболийски“ № 1.

След представянето на Проекта граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения не по-късно от три дни преди датата на заключителната дискусия. Същите могат да се подават в деловодството на СО – район "Банкя", ул. „Цар Симеон“ № 1 или по електронната поща bankya@bankya.bg . Становища, постъпили след определения срок – 17:00 ч. на 10.02.2023 г., не се разглеждат.

С Проекта за изменение на план за регулация и застрояване (ПРЗ), предмет на общественото обсъждане, може да се запознаете в сградата на СО – район "Банкя", като допълнителна информация по нея, във времето за  изготвяне на становищата, ще се получава от арх. Милена Будинова – главен архитект на СО – район "Банкя", и Юлия Акълиева – гл. специалист, отдел „УТКРКС” в СО – район "Банкя".

Заключителната дискусия ще се проведе на 13.02.2023 г. (понеделник) от 17:00 ч. в сградата на Туристически информационен център с административен адрес: гр. Банкя, ул. „Александър Стамболийски “ № 1.


Заповед № РД 09-25/24.01.2023 г.  на кмета на район "Банкя"

 

26.01.2023