Район "Люлин" обявява обществено обсъждане на: "Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) – План-извадка на УПИ 1Х-1362-"за КОО", кв. 18,. м. ж.к. "Люлин-6 м.р.” по отношение на ПИ с идентификатор 68134.4360.383 по КККР на район "Люлин” за образуване на нов УПИ IX-383-"за ЖС", кв. 18

ОБЯВЛЕНИЕ
СО – РАЙОН "ЛЮЛИН"

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 22, ал. 4 и чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 5, ал. 4 от Закона за устройството и застрояването на Столична община и Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания (НРНПОО), приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. на СОС, изм. и доп. – Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021 г., Ви уведомяваме, че е издадена Заповед № РЛН23-РД09-187/23.05.2023 г. на кмета на СО – район „Люлин“ за провеждане на обществено обсъждане на: Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) – План-извадка на УПИ IX-1362 – „за КОО“, кв. 18, м. ж.к. "Люлин – 6 м.р.“ по отношение на ПИ с идентификатор 68134.4360.383 по КККР на район „Люлин“ за образуване на нов УПИ IX-383 – „за ЖС“, кв. 18.

Представянето на проекта да се проведе на 25.05.2023 г. от 17:00 ч. в заседателната зала на 2. етаж в СО – Район „Люлин“, на адрес: Бул. „Захари Стоянов” № 15, ж.к. "Люлин 3".

В срок до 17:00 ч. на 02.06.2023 г. могат да се подават писмени становища, мнения и предложения по проекта, които да са адресирани до Кмета на район „Люлин”. Становищата се подават в деловодството на район „Люлин” – гр. София, бул. „Захари Стоянов” № 15, или електронно – до lyulin@sofia.bg – със задължително посочване на имена и данни за контакт на подателя. Становища, постъпили след определения срок, не се разглеждат.

Проектът е изложен в сградата на Район „Люлин”, бул. „Захари Стоянов” № 15, ж.к. "Люлин 3", бл. 327, вх. В, в отдел УТКР, ет. 4, ап. 10, стая 23.

Разяснения по проекта и преглед от заинтересуваните лица може да се осъществи в срока за изготвяне на писмените становища след предварителна заявка при арх. Мая Добрикова на тел. 02/9237-239, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч. и при арх. Яна Колева на тел. 02/9237-208, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч.

На 06.06.2023 г. от 17:00 ч., съгласно чл. 24 на НРНПОО, да се проведе заключителна обществена дискусия в заседателната зала на 2. етаж в СО – Район „Люлин“ на адрес: бул. „Захари Стоянов” № 15, ж.к. "Люлин 3".

Обявлението, заедно със Заповед № РЛН23-РД09-187/23.05.2023 г. на Кмета на район „Люлин" – СО, са поставени на информационното табло за съобщения на партера в сградата на районната администрация на адрес: бул. „Захари Стоянов" № 15, на интернет страницата на СО – Район „Люлин“: https://www.lyulin.bg/  за сведение и в раздел "Обществени обсъждания" на Единния е-портал към интернет страницата на Столична община.

Приложение: Заповед № РЛН23-РД09-187/23.05.2023 на кмета на район "Люлин"

 

КМЕТ НА РАЙОН ЛЮЛИН – СО:
ИНЖ. МИЛКО МЛАДЕНОВ

25.05.2023