Обществено обсъждане във връзка с представяне на проект за (ПУП) - изменение на плана за улична регулация (ИПУР) в кв.103 и сервитут на топлопровод на м. „Слатина - Христо Смирненски“, район „Слатина“

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 На 17.05.2023 г. от 17.00 ч. в стая № 308 на IІІ етаж в сградата  на районната администрация на бул. „Шипченски проход“ № 67 на основание чл.22, ал.4 от ЗУТ; чл.4, чл. 6 и чл. 10, ал. 2 във връзка с чл. 2 и чл. 3 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г., изменена с Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на Административен съд - София - град по административно дело № 2707/2018 г. на Столичен общински съвет изм. с Решение № 16914 от 11.12.2019 г. по адм. д. № 9775/2018 г. на ВАС, изм. и доп. с Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021 г. и във връзка с Глава четвърта, чл. 20, 21, 22, 23, 24 и 25 на същата наредба и чл. 12, т. 4 от ЗУЗСО е издадена Заповед № РСЛ23-РД09-257/09.05.2023 г. на кмета на район „Слатина“-СО за представяне на проект за (ПУП)- изменение на плана за улична регулация (ИПУР) от о.т.93 до о.т.94 и заличаването на улица от о.т.111 до о.т.113, като се създават нови улици от о.т.94-о.т.94а /нова/-о.т.94б/нова/-о.т.93а/нова/ до о.т. 113б/нова/ и промяна на профила на улици от о.т.87 през о.т.93 до о.т.110 и от о.т.233в-о.т.113б /нова/ до о.т. 113а /нова/, като във връзка с това се изменя плана за регулация /ИПР/ на УПИ I - „комплексно жил. стр. и ТП“, кв.90, УПИ I - „комплексно жил. стр. и ТП“, кв.90, УПИ I-СО „жилищно строителство и магазини“, кв.27в и УПИ Х - „за озел. и техн. инфраструктура“ в кв.103 и сервитут на топлопровод на м. „Слатина - Христо Смирненски“, район „Слатина“, гр. София.

Желаещите да се запознаят предварително с визата и проекта, могат да го направят в работно време в стая 216, ІІ етаж в сградата на СО – р-н „Слатина‟ на бул. „Шипченски проход‟ № 67.

Граждани и организации могат да представят писмени мнения, становища и предложения по проекта, които се адресират до Кмета на Район „Слатина“, или по електронната поща info@so-slatina.org  от 09.05.2023 г. до 25.05.2023 г., вкл.

Заключителната дискусия да се проведе на 31.05.2023 г. от 17.00 ч. в същата зала на районната администрация.

 

09.05.2023