Направление „Архитектура и градоустройство“ възложи изготвянето на инвестиционни проекти за една от емблематичните сгради в София, известна като „Синият лъв“

Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) възложи изготвянето на инвестиционни проекти за преустройство и реставрация  на една от емблематичните сгради, включени в Програма „Културно наследство“ на Столична община – сградата на бившето кафене "Средец" („Якобински клуб“) на ул. „Ив. Вазов“ № 6, известна като „Синият лъв“. Съгласно заданието за проектиране в инвестиционните проекти следва да се предвиди реставрация на сградата и преустройството ѝ в детски клуб.

Работата по инвестиционните проекти започна след положително становище на Министерство на културата по изготвеното обследване на сградата, техническия паспорт и заданието за проектиране.

Основната цел на Програма „Културно наследство“, която стартира през 2019 г. по инициатива на кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова, е подкрепата на усилията на гражданското общество за опазване на недвижимото културно наследство на територията на Столична община и насърчаването на собствениците на недвижими културни ценности за извършване на необходимите дейности по опазването, реставрацията, консервацията и социализацията им. Програмата финансира изготвянето на обследване на сградите, съставянето на технически паспорт, изготвянето на задание за проектиране и изработването на инвестиционни проекти за изпълнението на укрепителни, реставрационни, консервационни и ремонтни дейности на обекти – недвижими културни ценности от категориите: „национално значение“, „местно значение”, „ансамблово значение“ и „за сведение”, независимо от тяхната собственост.

За останалите шест сгради, одобрени за финансиране от Столичния общински съвет през 2022 г., които са частна собственост, са изготвени обследванията на състоянието, техническите паспорти и заданията за проектиране. За две от сградите – на ул. „Ген. Паренсов“ № 4 и бул. „Княгиня Мария-Луиза“ № 65 – са изработени и инвестиционните проекти, като предстои внасянето им за съгласуване в Националния институт за недвижимо културно наследство.

11.09.2023