Район „Лозенец" съобщава за провеждане на обществено обсъждане на проект за виза по чл. 55 от ЗУТ за инвестиционно проектиране на временен обект – детска площадка за игра, разположена в ПИ с идентификатор 68134.900.829 по КККР, УПИ I – “за поликлиника и трафопост“, кв. 238б, м. „Лозенец I-ва част“

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 12 от Закона за устройството и застрояването на Столична община (ЗУЗСО), чл. 20, ал. 5 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (НРНПОООПРУТСО), Столична община (CO) – район „Лозенец“, Ви уведомявам, че е издадена Заповед № РД-09-098/02.05.2023 г. на кмета на район „Лозенец"’ за провеждане на обществено обсъждане на следния проект, попадащ на територията на район „Лозенец“:

Виза по чл. 55 от ЗУТ за инвестиционно проектиране на временен обект – детска площадка за игра, разположена в ПИ с идентификатор 68134.900.829 по КККР, УПИ I – “за поликлиника и трафопост“, кв. 238б, м. „Лозенец I-ва част“, район „Лозенец“.

Представянето на проекта ще се състои в дигитална среда (онлайн) на 16.05.2023 г. от 17:30 ч., на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/wbxmjs/joinservice/sites/city-council-sofia/meeting/download/0bb36d031a4049a9b065a2f47fc00d0a?siteurl=city-council-sofia&MTID=mea687d8aed0ceff894d86199ef945f31

Визата е на разположение за запознаване в сградата на районната администрация на адрес: район „Лозенец“ – бул. „Васил Левски“ № 2, в работно време, и на официалната страница на Столична община – район „Лозенец“ https://lozenets.eu/, както и на сайта на направление „Архитектура и градоустройство“

https://nag.sofia.bg/FileBrowser/File?path=esoft.portal%2FVIZI%2F2023%2FSAG23-GR00-1013-%281%29-21.04.2023.jpg

След представянето на визата писмени становища, мнения или предложения, с посочени данни за подателя, адрес, телефон/факс и електронна поща за връзка, могат да бъдат внасяни в срок до 23.05.2023 г. включително в районната администрация или по електронна поща lozenets@sofia.bg .

За приключване на общественото обсъждане ще се проведе заключителна дискусия в дигитална среда (онлайн) на 30.05.2023 г. от 17:30 ч., на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/wbxmjs/joinservice/sites/city-council-sofia/meeting/download/136c90f65322421aaf7c3432367a9d46?siteurl=city-council-sofia&MTID=m5d1b7ef5dc9319cea4e4132652ecfdac


Константин Павлов,
Кмет на район "Лозенец"

02.05.2023