Камарата на архитектите в България и Столичната община обсъдиха актуални проблеми на София

Представители на Камарата на архитектите в България (КАБ) проведоха работна среща с кмета на Столичната община (СО) Васил Терзиев и неговия екип на 13 март. Срещата бе инициирана от КАБ с цел стартиране на диалог и сътрудничество по актуални теми, свързани с устойчивото развитие на София. От страна на КАБ участваха председателят арх. Владимир Милков, зам.-председателят проф. арх. Борислав Борисов, председателят на РК София-град арх. Васил Василев, зам.-председателите на РК София-град арх. Емил Стоянов и ланд. арх. Веселин Рангелов. На срещата присъстваха главният архитект на София Здравко Здравков и зам.-кметът по строителство Иван Матов.

Работната среща бе открита от кмета на СО Васил Терзиев, който заяви, че за неговия екип е важно да работи в диалог и сътрудничество с професионалните организации в търсене на най-добрите решения. Големите предизвикателства пред София са свързани с необходимостта от дългосрочно и устойчиво планиране на града, както и от стандартизиране на подхода и определяне на конкретни срокове за одобряване на подробните устройствени планове. Столичната община трябва да поеме водеща роля в планирането на териториите и изграждането на необходимата инфраструктура.

“Досега движещи процеса на градоустройство са инвеститорите. Моето желание е да обърнем процеса и общината да е тази, която е водеща при планирането на териториите“ – каза кметът на София Васил Терзиев. По думите му екипът на СО работи по пътна карта, с която да се промени процесът на планиране като се използва комплексен подход и се отчитат нуждите на новите зони. Целта е новите инвестиционни проекти да бъдат съобразени с параметрите на териториите и да не се строят красиви сгради без осигурена инфраструктура. От екипа на кмета планират да публикуват подробна информация за статуса на всички проекти, които са предвидени в Капиталовата програма на СО. Сред приоритетните задачи е и въвеждането на дигитализация при издаването на разрешение за строеж.

„Пред София има много предизвикателства, които могат да бъдат решени в партньорство с професионалните организации. КАБ разполага с високо ниво на експертиза и компетентност, която сме готови да предоставим в търсене на най-добрите решения за развитието на града“ – обърна се към кмета председателят на КАБ арх. Владимир Милков.

Председателят на РК София-град арх. Васил Василев благодари за възможността КАБ да проведе среща с екипа на Столичната община. Той обърна внимание, че съществува недобра практика важните решения да не се съгласуват и обсъждат предварително с професионалните организации. „Разчитаме на вас, че ще имаме партньорски отношения и ще проведем диалог, когато има проблем. За нас е важно да изразим позицията на архитектурната колегия. Позициите на КАБ винаги са в защита на обществения интерес, защото всички ние сме и граждани на София. Разчитаме, че критиката, която отправяме, ще бъде възприемана като градивна и професионална“ – заяви арх. Василев.

Основните проблеми пред развитието на града бяха представени от проф. арх. Борислав Борисов и арх. Васил Василев:
 Общият устройствен план на СО е устойчив, но е необходимо да се актуализира, тъй като от приемането му са минали 15 години. КАБ може да съдейства в тази посока.
 Необходим е нов механизъм за по-краткосрочно процедиране и одобряване на подробните устройствени планове.
● Всяка година да се прави отчет пред СОС относно реализацията на градоустройствената политика и инвестиционната програма, както и за изпълнението на ОУП.
● Необходима е нова национална Наредба за зелената система, която да уеднакви правилата с цел ограничаване на корупционните практики. На този етап е важно да се актуализира Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на СО.  
Типово възлагане и идентични условия при обществените поръчки. Приоритизиране на архитектурните конкурси.
 Дигитализация на услугите в строително-инвестиционния процес. КАБ е поела законодателна инициатива за облекчаване на административната тежест.
 Изграждане на нови и облагородяване на съществуващи паркове в София – занемареното парково пространство около езерото в Панчарево, планирания парк “Кукуряк” в "Овча купел", за който има граждански и професионални инициативи. За целта може да бъдат обявени конкурси.
● Преосмисляне на решението за ситуиране на водоналивния завод в центъра на "Горна баня", където би могло да се реализира термален комплекс с градско и национално значение. Целта е минералната вода там да се ползва от столичани по предназначение, а не за заводски цели. Общината разполага с подходящи поземлени имоти в близост до минералния извор, които могат да послужат за компенсиране на предприятието.
Изграждане на нови паркинги с цел преодоляването на проблемите с паркирането.
Предложение на КАБ за именуване на улици на имената на изявените архитекти Георги Овчаров и Любомир Нейков.
Участниците в срещата се договориха КАБ и СО да провеждат съвместни регулярни срещи, на които да бъдат обсъждани важни градоустройствени теми.

 

 

15.03.2024