Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обект: рекламни позиции за монтаж на монитори с рекламно-информационно предназначение в сградата на лечебното заведение

О Б Я В А


Изпълнителният директор на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обект: рекламни позиции за монтаж на монитори с рекламно-информационно предназначение в сградата на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД.

Позициите за монтаж на монитори с рекламно-информационно предназначение са 14 (четиринадесет) броя, находящи се в сградата на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД.

Конкурсът ще се проведе на 21.08.2023 г., от 11:00 ч., в сградата на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД, Административен блок, стая № 6, при закрито заседание.

Срок на договора за отдаване под наем – 3 години.

Начална конкурсна месечна наемна цена
Началната конкурсна месечна наемна цена за излъчваща страна от първа до девета позиция включително е 100,00 (сто) лв. без ДДС, съгласно пазарна оценка на лицензиран оценител.
Началната конкурсна месечна наемна цена за излъчваща страна от десета и единадесета позиция е 95,00 (деветдесет и пет) лв. без ДДС, съгласно пазарна оценка на лицензиран оценител.
Началната конкурсна месечна наемна цена за излъчваща страна от дванадесета и тринадесета позиция е 85,00 (осемдесет и пет) лв. без ДДС, съгласно пазарна оценка на лицензиран оценител.
Началната конкурсна месечна наемна цена за излъчваща страна от четиринадесета позиция е 80,00 (осемдесет) лв. без ДДС, съгласно пазарна оценка на лицензиран оценител.

Оглед ще се извършва от 09:00 до 12:00 часа, всеки работен ден, в дните от 01.08.2023 г. до 16.08.2023 г. включително, след представен документ за закупена конкурсна документация. Телефон за контакт: 02/80 59 263.

Конкурсната документация се получава от 01.08.2023 г. до 16.08.2023 г. включително, в стая № 6 – Административен блок на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД, след заплащане на цената в касата на лечебното заведение.

Документи за участие в конкурса се подават до 16:00 часа на 18.08.2023 г., в деловодството на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД. 

Депозитът за участие е в размера на 100,00 (сто) лв. Депозитът се превежда по банковата сметка на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД – IBAN BG 22 SOMB 91301027529303; BIC SOMBBGSF. 

Цена на конкурсната документация: 30,00 лв. (тридесет лева) без ДДС. 

01.08.2023