Съобщение относно публично оповестен конкурс № 6-СО-2023

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ул. “Московска” № 33

СЪОБЩЕНИЕ
относно

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС № 6-СО-2023 г. ЗА:

 

учредяване на право на строеж, възмездно и за срок до 30 г., върху недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с проектен идентификатор 68134.4083.6290 с площ 3 132 кв. м, находящ се в район „Младост“, ж.к. „Младост-3“, м. „Младост-3“, кв. 2-В по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-15/06.03.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, включен в УПИ VI-265,266 „за подземен гараж и етажен паркинг“ съгласно Заповед № РА50-893/19.10.2022 г. на главния архитект на Столична община, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1804/13.02.2012 г. и Акт за частна общинска собственост № 1803/13.02.2012 г., срещу начална конкурсна цена на правото на строеж в размер на актуалната пазарна цена, определена от независим оценител в размер на 527 400,00 (петстотин двадесет и седем хиляди и четиристотин) лева без ДДС.

На основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и във връзка със Заповед № СОА23-РД98-19/13.03.2023 г., изменена със Заповед № СОА23-РД98-30/18.04.2023 г.

Срокът за подаване на оферти се удължава до 17:00 часа на 19.05.2023 г.

Конкурсните книжа, на стойност 10 лв. без ДДС, ще се продават до 19.05.2023 г. от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа на ул. “Париж” 3, партер, стая 4, след заплащането им в стая 204 на същия адрес.

Публично оповестеният конкурс ще се проведе на 22.05.2023 г. от 14:00 часа на ул. „Париж” № 3, залата на първи етаж.

Допълнителна информация по пакета конкурсни книжа участниците в конкурса могат да получат на следния адрес: ул. „Париж“ № 3, партерен етаж стая 7, стая 4, тел. 02/9377311, 02/9377548.

 

20.04.2023