Столична община съобщава за издаденa заповед за отчуждаване на недвижим имот, попадащ в улична регулация и в обхвата на обект: „Прилагане на улична регулация, чрез отчуждаване на ПИ с идентификатор 68134.1503.1008, отредена за улица между кв. 1А и кв. 23, м. НПЗ "Искър-север-1,2,3 част", с цел транспортен достъп и реализация на инвестиционни намерения“, район "Искър"

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
София – 1000, ул. “Московска” № 33, www.sofia.bg

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС е издадена заповед за отчуждаване на недвижим имот, попадащ в улична регулация и в обхвата на обект: „Прилагане на улична регулация чрез отчуждаване на ПИ с идентификатор 68134.1503.1008, отредена за улица между кв. 1А и кв. 23, м. НПЗ "Искър-север-1,2,3 част", с цел транспортен достъп и реализация на инвестиционни намерения“, район "Искър" гр. София, а именно:
1. Заповед за отчуждаване СОА23-РД40-167/13.10.2023 г. на кмета на Столична община, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.1503.1008 (незастроен), с площ 508 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-27/03.04.2012 г. на ИД на АГКК. Съсобствениците Надежда Капитанова, Сашка Йорданова и Николина Костадинова-Величкова, в качеството им на наследници на Цветан Митов, не са открити на постоянния и настоящия им адрес.
Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник”, да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Искър” за поставяне на определено за целта място в сградата на съответния район.

 

 КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:    
                                                       (ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ)

01.02.2024