Столична община съобщава за предстоящо отчуждаване на недвижим имот във връзка с реализацията на обект: "Прилагане на улична регулация, чрез отчуждаване на ПИ с идентификатор 68134.1503.1008, отредена за улица между кв. 1А и кв. 23, м. НПЗ "Искър-север-1,2,3 част"

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. “Московска ” № 33, www.sofia.bg  

О Б Я В Л Е Н И Е

на основание чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

 

собствениците на поземлен имот (ПИ), отреден за улична регулация – публична общинска собственост, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план на м. НПЗ "Искър-Север-1, 2, 3 част", одобрен с Решение № 387 по Протокол № 16/10.07.2008 г. на СОС, във връзка с реализацията на обект: "Прилагане на улична регулация, чрез отчуждаване на ПИ с идентификатор 68134.1503.1008, отредена за улица между кв. 1А и кв. 23, м. НПЗ "Искър-север-1,2,3 част", с цел транспортен достъп и реализация на инвестиционни намерения, район "Искър" гр. София, както следва: ПИ с идентификатор 68134.1503.1008 /незастроен/, с площ 508 м2 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-27/03.04.2012 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 97 217,38 лв. (деветдесет и седем хиляди двеста и седемнадесет лева и тридесет и осем стотинки), собственост на наследниците на Ц. Митов.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Искър“, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:                      

/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

18.08.2023