Столична община открива публично оповестен конкурс № 12-СО-2023 г. за учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху недвижим имот, частна общинска собственост


ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

На основание чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 56, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за общинска собственост, чл. 1, т. 6, чл. 4, ал. 4 и ал. 6, чл. 34, ал. 1 във връзка с чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, в изпълнение на влязло в сила Решение № 192 по Протокол № 72, т. 32 от 09.03.2023 г., изменено и допълнено с Решение № 477 по Протокол № 78, т. 67 от 15.06.2023 г. на Столичен общински съвет, Столична община открива публично оповестен конкурс № 12-СО-2023 г. за учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху недвижим имот, частна общинска собственост, при следните условия:

1. Предмет на конкурса:

Предмет на настоящия конкурс е учредяване на право на строеж, възмездно и безсрочно, върху недвижим имот – частна общинска собственост [АОС № 1378 от 02.11.2022 г. на район „Оборище”, вписан в АВ под № 102, том ССХХІХ, дело № 70003/01.12.2022 г. (предходен АОС № 1081 от 12.07.2012 г.)], представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.409.23 с площ 812 кв. м, съставляващ УПИ ХVІІІ-23 „за ЖС“, кв. 116, м. „Подуяне-Центъра“, съгласно ПУП-ИПЗР и РУП, одобрен със Заповед № РО50-401/21.05.2020 г. на главния архитект на СО, с административен адрес: гр. София, ул. „Черковна“ № 19, за построяване на жилищна сграда [М/Г+5; М/Г+6; М/Г+7 (архитектурен елемент)], със застроена площ от около 455 кв. м, разгъната застроена площ от около 3 240 кв. м, и сутерен с подземен паркинг със застроена площ от около 650 кв. м, съгласно параметрите по действащия подробен устройствен план, с начално обезщетение, определено от Столичния общински съвет, в размер на не по-малко от 27,5% от общата разгъната подземна и надземна част на бъдещата сграда (равняващо се на надземна РЗП за СО – 891,00 кв. м и подземна ЗП за СО в сутерен с подземен паркинг – 178,75 кв. м) и пазарна оценка на правото на строеж в размер на не по-малко от 1 358 476,00 лв., без ДДС определени на база на експертна оценка, изготвена от сертифициран експерт-оценител.

2. Условия на конкурса:

2.1. Заплащането на цената на правото на строеж, съгласно достигнатия по време на конкурса процент на обезщетение, да се извърши чрез изграждане и предоставяне в собственост на Столична община на самостоятелни обекти в новопостроената и завършена в цялост жилищна сграда, представляващи:

2.1.1. Филиал на детско заведение – детска градина или детски ясли, със самостоятелен вход откъм северната фасада, на партерния етаж на сградата с прилежащи помещения в сутерена, за две яслени/градински групи, съобразно нормативните изисквания и съгласно одобрен инвестиционен проект.

2.1.2. Жилища със съответни паркоместа.

2.2. Спечелилият конкурса участник да изгради прилежащи детски площадки в незастроената част на поземления имот до южната фасада на сградата, с площи съобразно нормативните изисквания и одобрен инвестиционен проект.

2.3. Спечелилият конкурса участник да извърши за своя сметка, при спазване на всички нормативни изисквания и процедури, премахването на съществуващия в поземления имот трафопост/сграда с идентификатор 68134.409.23.5/ и заменянето му с шахтов, разположен в подземния етаж на новопроектираната сграда, включително и изместването на съответните мрежи и съоръжения.

2.4. Жилищната сграда да бъде завършена в срок от 24 месеца от влизане в сила на разрешението за строеж.

2.4.1.  Проектна фаза: Срокът за проектиране е до 7 месеца като същият започва да тече от датата на предоставяне на изходни данни, необходими за проектиране, от СО – район „Оборище“.

* Срокът за завършване на обекта до приключване на строителството с образец 15 да не е повече от три години от датата на предоставяне на изходни данни.

2.4.2.  В посочения срок следва да се изготви Идеен и Технически проект по всички части. В срока влиза и изготвянето на Комплексен доклад за оценка на съответствието на Инвестиционния проект преди внасяне на проекта за разглеждане от компетентния административен орган.

* В предложения срок не се включва времето за разглеждане на проектите от компетентния административен орган.

2.5. Суперфициарът за своя сметка да изготви и съгласува Идеен проект по всички необходими части и площообразуване на база предоставените изходни данни.

2.6. Суперфициарът за своя сметка да построи сградата съгласно одобрения Инвестиционен проект и в степен на завършеност по Българския държавен стандарт (БДС).

Забележка: В случай на невъзможност някой от самостоятелните обекти да се проектира с площта, съобразно достигнатия в конкурса процент обезщетение, разликата до 5 кв. м е за сметка на ПРИЕМАТЕЛЯ.

3. Гаранция за участие в публично оповестения конкурс е в размер на 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева.

4. Място за получаване на конкурсната документация – дирекция „Обществени поръчки и концесии” – ул. „Париж” 3, партерен етаж, стая 4, след представяне на фактура за внесена сума за закупена документация.

5. Конкурсните книжа, на стойност 10 лв. без ДДС, ще се продават до 29.08.2023 г. от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа, в последния ден от месеца от 10:00 до 12:00 часа на ул. “Париж” 3, партер, стая 4, след заплащането им в стая 204 на същия адрес.

6. Срок за подаване на оферти – до 29.08.2023 г. до 17:00 часа.

7.  Публично оповестеният конкурс ще се проведе на 30.08.2023 г. от 14:00 часа на ул. „Париж” № 3, залата на първи етаж.

 

КМЕТ НА СО: 
/Йорданка Фандъкова/

24.07.2023