Столична община открива публичен търг с явно наддаване № 5-СО-2023 за продажба на правото на собственост върху недвижим имот, частна общинска собственост

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА


На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост, във връзка с чл. 1, т. 5, чл. 4, ал. 1, чл. 6, чл. 7, чл. 8 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, в изпълнение на Решение № 566, Протокол № 79, т. 45 от 29.06.2023 г. на Столичен общински съвет, Столична община открива публичен търг с явно наддаване № 5-СО-2023 за продажба на правото на собственост върху недвижим имот, частна общинска собственост, при следните условия:

1. Описание на обекта на търга с явно наддаване
Предмет на настоящия търг с явно наддаване е продажба на правото на собственост върху  недвижим имот, актуван с акт за частна общинска собственост № 1299/14.05.2019 г., вписан в АВ – гр. Бургас, под № 155, том 17, вх. рег. № 5801, съставен на основание чл. 59, ал. 1 от ЗОС (предходен АОС № 4511 от 21.02.2007 г. на община Бургас), находящ се в гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, бл. 20, вх. 2, ет. 7, ап. 4, представляващ самостоятелен обект с идентификатор  07079.607.20.1.29, със застроена площ от 87,37 кв. м, състоящ се от две стаи, дневна, кухня и сервизни помещения, заедно с прилежащо избено помещение с площ 5,61 кв. м и  съответните 1,480% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворно място, което по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, съставлява поземлен имот с идентификатор 07079.607.20.1.20, с площ от 731 кв. м.
Съгласно становище с рег. № 08-00-475/1/05.05.2023 г. от главния архитект на община Бургас, попада в южната част на УПИ I, кв. 30.

2. Начална тръжна цена:    
•    155 529 (сто петдесет и пет хиляди, петстотин двадесет и девет) лева без ДДС. 

На основание чл. 45, ал. 3 от Закон за данък добавена стойност, сделката не е облагаема с ДДС.

3. Размер на стъпката за наддаване:
10 000  (десет хиляди)  лева. 

4. Размер на депозита за участие: 
20 000 (двадесет хиляди) лева.

Депозитът за участие се превежда по банков път на името на Столична община, дирекция „Финанси“, по следната сметка на Столична община: IBAN: BG16 SOMB 9130 3133 0083 07, BIC: SOMBBGSF. Наименование на банката: Общинска банка, клон "Врабча", ул. „Врабча“ № 6. 
В банковото бордеро задължително се записва номерът на търга 5-СО-2023.
Срокът за внасяне на депозита е до 16:00 ч. на 11.09.2023 г.
    
5. Дата, място и час на провеждане на огледа и на търга:

  • За информация: Илияна Стамболиева – старши експерт в район „Сердика“, тел. 02 832 50 65 до 12 ч. на 12.09.2023 г.
  • За оглед на имота: Максимилиян Радев – юрисконсулт в Столична община, моб. тел. 0884 368 001, на 01.09.2023 г. от 14:00 ч. до 16:00 ч.
  • Дата на провеждане на търга: 12.09.2023 г.
  • Начален час на търга: 14:00 часа;
  • Място на провеждане на търга: гр. София, ул. „Париж” № 3, ет. 1, в зала № 109.

6. Цена на тръжната документация: 10:00 лв. (десет лева), без ДДС.
Тръжната документация се заплаща в касата на Столична община на ул. „Париж” № 3, ет. 2, стая № 201. Касата е с приемно време от понеделник до петък от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч., а в последния ден от месеца и в предпразничен ден – от 10:00 ч. до 12:00 ч. Фактура за закупена тръжна документация се издава на ул. „Париж” № 3, ет. 2, стая № 204. Участниците могат да получат тръжна документация от дирекция „Обществени поръчки и концесии“ на Столична община, на адрес: ул. „Париж“ № 3, стая № 4, след представяне на фактура за закупена документация до 15:00 ч. на 11.09.2023 г.
Закупуването на тръжната документация може да се извърши и по банков път, като сумата се внася по сметка в лева, както следва – IBAN: BG27 SOMB 9130 3133 0083 03, BIC: SOMBBGSF, име на банка: Общинска банка, клон „Врабча”, ул. „Врабча” № 6.

 

КМЕТ НА СО: 
/Йорданка Фандъкова/

24.07.2023