Столична община открива публичен търг с явно наддаване № 8-СО-2022 за продажба на правото на собственост

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА

 

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост, във връзка с чл. 1, т. 5, чл. 4, ал. 1, чл. 6, чл. 7, чл. 8 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, в изпълнение на Решение № 830 по Протокол № 64, т. 51 от 27.10.2022 г., Столична община открива публичен търг с явно наддаване № 8-СО-2022 за продажба на правото на собственост върху поземлен имот – частна общинска собственост, при следните условия:

1. Описание на обекта на търга с явно наддаване
Предмет на настоящия търг с явно наддаване е продажба на правото на собственост върху незастроен имот, частна общинска собственост, актуван с АОС № 3427/03.07.2019 г. на СО – район „Витоша”, вписан в Службата по вписванията с вх. рег. № 4207 от 31.01.2020 г., Акт № 91, том ІХ, дело № 3001, имотна партида 658085, находящ се на територията на район „Витоша“, местност „в.з. "Симеоново" – "Драгалевци 2. част“, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.1982.92, с площ  от 476,00 кв. м, по кадастралната карта и кадастралните регистри на район „Витоша“, одобрен със Заповед № РД-18-3/11.01.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, при граници със съседни поземлени имоти с идентификатори 68134.1982.95, 68134.1982.1446, 68134.1982.1444, 68134.1982.1027, 68134.1982.372, 68134.1982.96.

Съгласно становище на главния архитект на район „Витоша“, имотът е неурегулиран, но попада в урбанизирана територия. По ОУП на гр. София, имотът попада в устройствена зона „Жм2“ – Жилищна зона с малкоетажно застрояване с допълнителни, специфични изисквания, с устройствени параметри: Максимална плътност на застрояване – 25%; Кинт – 0,8; Мин. озеленена площ – 60%, максимална Кк – 8,50 м.

2. Начална тръжна цена:
160 862,00 (сто и шестдесет хиляди осемстотин шестдесет и два) лева без ДДС
.

3. Размер на стъпката за наддаване:
10 000 (десет хиляди) лева.

4. Размер на депозита за участие:
20 000 (двадесет хиляди)
.

Депозитът за участие се внася в касата на Столична община или се превежда по банков път на името на Столична община, дирекция „Финанси“, по следната сметка на Столична община: IBAN: BG16 SOMB 9130 3133 0083 07, BIC: SOMBBGSF. Наименование на банката: Общинска банка, клон "Врабча", ул. „Врабча“ № 6.
В банковото бордеро задължително се записва номерът на търга 8-СО-2022.
Срокът за внасяне на депозита е до 16:00 ч. на 21.12.2022 г.

5. Дата, място и час на провеждане на огледа и на търга:
• 
За оглед на обекта: Радослава Александрова – началник-отдел „Правно-нормативно обслужване, управление на общинската собственост, сигурност и човешки ресурси“, р-н „Витоша“ – СО, моб. тел. 0889360006, до 12:00 ч. на 21.12.2022 г.
• Дата на провеждане на търга: 22.12.2022 г.
• 
Начален час на търга: 14:00 часа;
• Място на провеждане на търга: зала № 1, находяща се на адрес: ул. „Париж” № 3, зала № 109.

6. Цена на тръжната документация: 10,00 лв. (десет лева), без ДДС.
Тръжната документация се заплаща в касата на Столична община на ул. „Париж” № 3, ет. 2, стая № 201. Касата е с приемно време от понеделник до петък от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч., а в последния ден от месеца и в предпразничен ден – от 10:00 ч. до 12:00 ч. Фактура за закупена тръжна документация се издава на ул. „Париж” № 3, ет. 2, стая № 204. Участниците могат да получат тръжна документация от дирекция „Обществени поръчки и концесии“ на Столична община на адрес: ул. „Париж“ № 3, стая № 4, след представяне на фактура за закупена документация до 15:00 ч. на 21.12.2022 г.

21.11.2022