Столична община обявява 3 броя заповеди на кмета на СО за отчуждаване на поземлени имоти (ПИ) и части от ПИ, за реализацията на обект: "УПИ II-за ОДЗ, кв. 28, м. "Младост-4", район "Младост"

На основание чл. 25, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) Столичната община обявява 3 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлени имоти (ПИ) и части от ПИ, във връзка с реализацията на обект: "УПИ II-за ОДЗ, кв. 28, м. "Младост-4", район "Младост", град София, както следва:

    Заповед № СОА23-РД40-136 от 07.09.2023 г. на кмета на Столичната община
    Заповед № СОА23-РД40-139 от 07.09.2023 г. на кмета на Столичната община
    Заповед № СОА23-РД40-140 от 07.09.2023 г. на кмета на Столичната община

14.09.2023