Столична община обявява 2 броя заповеди на кмета на СО за отчуждаване на поземлени имоти (ПИ), за реализацията на обект: "Прилагане на улична регулация чрез отчуждаване на ПИ с идентификатори 68134.1971.2984 и 68134.1971.5096, попадащи в улица от о.т. 433-о.т.432-о.т.432-а-о.т. 432.б-о.т.476-о.т.475, кв. 142, за осигуряване на достъп до УПИ VI-191, кв. 142, м. “Кръстова вада“, р-н „Витоша“


На основание чл. 25, ал. 3 от Закона за общинската собственост Столичната община обявява 2 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлени имоти (ПИ) и части от ПИ, находящи се в м. „Кръстова вада" и м. „Южен парк" – IV част, гр. София, район „Витоша”, по плана на гр. София, във връзка с реализацията на обект: „Прилагане на улична регулация чрез отчуждаване на ПИ с идентификатори 68134.1971.2984 и 68134.1971.5096, попадащи в улица от о.т. 433 - о.т.432 - о.т.432-а - о.т. 432.б - о.т.476- о.т. 475, кв. 142, за осигуряване на достъп до УПИ VI-191, кв. 142, м. “Кръстова вада“, р-н „Витоша”, както следва:

    Заповед № СОА23-РД40-122 от 28.08.2023 г. на кмета на Столичната община
    Заповед № СОА23-РД40-123 от 28.08.2023 г. на кмета на Столичната община

01.09.2023