Столична община удължава срока за подаване на оферти по публично оповестен конкурс № 11-СО-2023 г.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ул. „Московска” № 33

СЪОЩЕНИЕ
относно


Публично оповестен конкурс № 11-СО-2023 г. за учредяване на право на строеж, възмездно и за срок до 30 г., върху недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с проектен идентификатор 68134.4083.6290 с площ 3 132 кв.м., находящ се в Район „Младост“, ж.к. „Младост-3“, м. „Младост-3“, кв. 2в по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-15/06.03.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, включен в УПИ VI-265,266 „за подземен гараж и етажен паркинг“ съгласно Заповед № РА50-893/19.10.2022 г. на главния архитект на Столична община, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1804/13.02.2012 г. и Акт за частна общинска собственост № 1803/13.02.2012 г., срещу начална конкурсна цена на правото на строеж в размер на актуалната пазарна цена, определена от независим оценител в размер на 527 400,00 (петстотин двадесет и седем хиляди и четиристотин) лева без ДДС.

На основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и във връзка със Заповед № СОА23-РД98-41/ 06.06.2023 г.

Срокът за подаване на оферти се удължава до 17.00 часа на 18.08.2023 г.

Конкурсните книжа, на стойност 10 лв. без ДДС, ще се продават до 18.08.2023 г. от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа на ул. “Париж” 3, партер, стая 4, след заплащането им в стая 204 на същия адрес.

Публично оповестеният конкурс ще се проведе на 21.08.2023 г. от 14.00 часа на ул. „Париж” № 3, залата на първи етаж.

Допълнителна информация по пакета конкурсни книжа, участниците в конкурса могат да получат на следния адрес: ул. „Париж“ № 3, партерен етаж стая 7, стая 4, тел. 02/9377311, 02/9377548

 

19.07.2023