Столична община обявява търг с явно наддаване № 7-СО-2022 г. за продажба на движими вещи – отпадък с код 19 12 02 – черни метали (в това число: дебело желязо, тънко желязо и чугун), съхраняван от „Софекострой“ ЕАД

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА

На основание Решение №№ 783 по Протокол № 64, т. 4 от 27.10.2022 г. на Столичен общински съвет, чл. 8, ал. 4 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 42, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост, чл. 1, т. 5, чл. 4, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, Столична община открива търг с явно наддаване за сключване на договор за продажба на движими вещи – отпадъци при следните условия:

Описание на обекта на търга с явно наддаване

Прехвърляне право на собственост върху движими вещи – отпадък, с код 19 12 02 – черни метали (в това число: дебело желязо, тънко желязо и чугун), съхраняван от „Софекострой“ ЕАД, по позиции:

Позиция №

ВИД ОТПАДЪК –
ЧЕРНИ МЕТАЛИ С
КОД 19 12 02

МЯРКА

КОЛИЧЕСТВО

ПАЗАРНА
СТОЙНОСТ

1.

 Дебело желязо

тон

20,05

321,00 лв./тон

2.

 Чугун

тон

13,37

295,00 лв./тон

3.

 Тънко желязо

тон

69,70

170,00 лв./тон

Общо количество отпадък с код 19 12 02 – черни метали: 103,12 тона

Стъпките за наддаване за всяка позиция са, както следва:

Позиция №

Наименование на вещта

Стъпка за наддаване

1.

Дебело желязо

32,10 лв./тон

2.

Чугун

29,50 лв./тон

3.

Тънко желязо

17,00 лв./тон

Условия и документи, необходими за участие в търга с явно наддаване:

  • Право на участие в търга има всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, притежаващи Комплексно разрешително (по ЗООС) или Разрешение за дейности с отпадъци (по ЗУО) за дейност с код R 4 „Рециклиране/възстановяване на метали и метални съединения“ съгласно разпоредбите на ЗУО;
  • Не е обявено в несъстоятелност или не е в производство за обявяване в несъстоятелност;
  • Не е в ликвидация;
  • Не е осъдено с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако не е реабилитирано;
  • Няма парични задължения, към държавата или общината по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен;
  • Няма парични задължения по частни вземания към Столична община и районните администрации;
  • Когато участник в търга е обединение, трябва да се представи заверено от участниците в обединението копие от договора за учредяване;
  • За чуждестранните физически или юридически лица се представя съответен документ съгласно законодателството на страната, в която осъществява/т или е осъществявал/и дейността си.

Цената на тръжната документация е 10 (десет) лева без ДДС.

Тръжната документация се заплаща в касата на Столична община на ул. „Париж“ № 3, ет. 2, стая № 204. Касата е с приемно време от понеделник до петък от 10:00 ч. до 12:00 ч. и 14:00 ч. до 16:00 ч., а в последния ден от месеца и в предпразничен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. Получаването на тръжната документация е след представяне на фактура/платежно нареждане  за внесена сума за закупена документация до 15:30 ч. на 03.01.2023 г.

Депозит за участие:

Депозитът за участие е в размер на 15 (петнадесет) лева за всяка една от позициите.

Депозитът за участие се внася до 16:00 ч. на 03.01.2023 г.

Депозитът за участие се превежда на Столична община, дирекция „Финанси”, по сметка IBAN BG16SOMB91303133008307, „Общинска банка”, клон „Врабча“. В банковото бордеро задължително се записва номерът на търга: Търг 7-СО-2022 г., както и позициите, за които ще се участва.

Дата, място и час на провеждане на огледа и търга

Вещите са на разположение за оглед на площадка за временно съхранение в с. Червена могила, общ. Радомир, обл. Перник. Предварително уговаряне на дата и час за оглед: Контакт: Аделина Стоева – „Софекострой“ ЕАД, тел. 02/973 23 10.

•   Дата на провеждане на търга: 04.01.2023 г.;

•   Начален час на търга: 10:00 часа;

•   Място на провеждане на търга: стая № 109 – зала, находяща се на адрес ул. „Париж” № 3.

28.11.2022