Столична община обявява процедура по принудително отчуждаване на поземлени имоти, във връзка с реализацията на обект: "УПИ II – за ОДЗ, кв. 28, м. "Младост 4"

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
София 1000, ул. “Московска ” № 33, www.sofia.bg

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост,

У В Е Д О М Я В А М

Собствениците на поземлени имоти, които се засягат от реализацията на обект: "УПИ II – за ОДЗ, кв. 28, м. "Младост 4", район Младост за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план на м. "Младост 4", одобрен с Решение № 552 по Протокол № 45/29.07.2009 г. на СОС, предвиждащ изграждане на обект – публична общинска собственост (чл. 21, ал. 1 от ЗОС), а именно:

1.  Поземлен имот с идентификатор 68134.4089.388 (незастроен), с площ 921 кв. м. Сума за обезщетение: 328 050,99 лв. (триста двадесет и осем хиляди и петдесет лева и 99 ст.), разпределена на собствениците, както следва:
Мариана  Петрова – 2/3 ид. ч. – 218 700,66 лв.;
Господинка  Богданова – 1/3 ид. ч. – 109 350,33 лв.;

2.   Поземлен имот с идентификатор 68134.4089.904 (незастроен), с площ 3 029 кв. м. Сума за обезщетение: 1 078 899,51 лв. (един милион седемдесет и осем хиляди осемстотин деветдесет и девет лева и 51 ст.), разпределена на собствениците, както следва:
- Илиян Кръстев – 1/24 ид. ч. – 44 954,15 лв.;
- Веселина  Крантева – 1/12 ид. ч. – 89 908,29 лв.;
- Гриша  Георгиев – 1/24 ид. ч. – 44 954,15 лв.;
- Василка  Петрова – 1/36 ид. ч. – 29 969,43 лв.;
- Кънчо  Петров – 1/36 ид. ч. – 29 969,43 лв.;
- Силвия  Стоянова – 1/36 ид. ч. – 29 969,43 лв.;
- Цветанка  Ботева – 1/36 ид. ч. – 29 969,43 лв.;
- Христо Ботев – 1/36 ид. ч. – 29 969,43 лв.;
- Мая  Славкова – 1/36 ид. ч. – 29 969,43 лв.;
- Лиляна  Божилова – 1/12 ид. ч. – 89 908,29 лв.;
- Спаска  Тимчева – 1/12 ид. ч. – 89 908,29 лв.;
- Росица  Атанасова – 1/24 ид. ч. – 44 954,15 лв.;
- Георги  Димитров – 1/48 ид. ч. – 22 477,07 лв.;
- Цветанка  Кръстева – 1/48 ид. ч. – 22 477,07 лв.;
- Теди  Петрова – 1/192 ид. ч. –5 619,27 лв.;
- Мариана Петрова – 1/192 ид. ч. – 5 619,27 лв.;
- Теодора  Борянова – 1/96 ид. ч. – 11 238,54 лв.;
- Димитър  Петров – 1/96 ид. ч. – 11 238,54 лв.;
- Трайчо  Дойчинов – 1/144 ид. ч. – 7 492,36 лв.;
- Александрина  Кацарска – 1/144 ид. ч. – 7 492,36 лв.;
- Данчо  Дойчинов – 1/144 ид. ч. – 7 492,36 лв.;
- Йордан  Здравков – 1/48 ид. ч. – 22 477,07 лв.;
- Николина  Апостолова – 1/144 ид. ч. – 7 492,36 лв.;
- Александър  Георгиев – 1/72 ид. ч. – 14 984,72 лв.;
- Борис  Георгиев – 1/72 ид. ч. – 14 984,72 лв.;
- Богдан  Божилов – 1/36 ид. ч. – 29 969,43 лв.;
- Румен  Божилов – 1/36 ид. ч. – 29 969,43 лв.;
- Борис  Петров – 1/18 ид. ч. – 59 938,86 лв.;
- Йордан  Ташев – 1/24 ид. ч. – 44 954,15 лв.;
- Григор  Найденов – 1/144 ид. ч. – 7 492,36 лв.;
- Петър  Пешев – 1/36 ид. ч. – 29 969,43 лв.;
- Йордан  Стоянов – 1/36 ид. ч. – 29 969,43 лв.;
- Станислава  Пешева – 1/72 ид. ч. – 14 984,72 лв.;
- Цветелин  Пешев – 1/72 ид. ч. – 14 984,72 лв.;
- Мариана  Петрова – 1/96 ид. ч. – 11 238,54 лв.;
- Мария  Петрова – 1/54 ид. ч. – 19 979,61 лв.;
- Ели  Тодорова – 1/54 ид. ч. – 19 979,61 лв.;
- Цветан  Петров – 1/54 ид. ч. – 19 979,61 лв.

3.  Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.4089.1076 (незастроен), с площ 641 кв. м., представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.4089.197. Сума за обезщетение: 228 317,79 лв. (двеста двадесет и осем хиляди триста и седемнадесет лева и 79 ст.), разпределена на собствениците, както следва:
- Иванка  Димитрова - 1/6 ид. ч. – 38 052,97 лв.;
- Снежа  Божилова - 1/6 ид. ч. – 38 052,97 лв.;
- Траянка  Пешева - 1/9 ид. ч. – 25 368,64 лв.;
- Василка  Веселинова - 1/9 ид. ч. – 25 368,64 лв.;
- Любомир  Пешев - 1/9 ид. ч. – 25 368,64 лв.;
- Георги Георгиев - 1/6 ид. ч. – 38 052,97 лв.;
- Стефан  Георгиев - 1/6 ид. ч. – 38 052,96 лв.;
 

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет-страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до Кмета на район "Младост" за поставяне на определеното за целта място, в сградата на района.


КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
/ ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА /

 

 

19.07.2023