Столична община обявява процедура по принудително отчуждаване на поземлени имоти, във връзка с реализацията на обект: „Прилагане на улична регулация чрез отчуждаване на части от ПИ, попадащи в улица в частта на о.т.7-о.т.8 към о.т.9 между кв. 10 и кв. 11, м. „Цариградско шосе-7-11 км“, с цел осигуряване на транспортен достъп до УПИ III-34,517,6229, кв. 11, район „Младост“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
София 1000, ул. “Московска ” № 33, www.sofia.bg   

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

собствениците на поземлени имоти (ПИ), отредени за улична регулация – публична общинска собственост, съгласно влязло в сила ЧЗРП на м. „бул. Цариградско шосе-7-11 км“, одобрено със Заповед № РД-09-50-455/10.08.1998 г. на Главния архитект на София, потвърдена с Решение № 85 по Протокол 56/06.08.2003 г. на СОС и Заповед № РД-09-50-270/16.06.2000 г. - за поправка на ОФГ на Главния архитект на София, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализацията на обект: „Прилагане на улична регулация чрез отчуждаване на части от ПИ, попадащи в улица в частта на о.т.7-о.т.8 към о.т.9 между кв. 10 и кв. 11, м. „Цариградско шосе-7-11 км“, с цел осигуряване на транспортен достъп до УПИ III-34,517,6229, кв. 11, район „Младост“, гр. София, както следва:

- ПИ с идентификатор 68134.4083.599 /незастроен/, с площ 25 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-15/06.03.2009 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 3 199,50 лв. (три хиляди сто деветдесет и девет лева и петдесет стотинки), собственост на ТД „КАЙЕН“ ООД.
- ПИ с проектен идентификатор 68134.4083.6359 /незастроен/, с площ 177 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4083.6063 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-15/06.03.2009 г. на ИД на АГКК, последно изменение за имота от 15.10.2012 г. на началника на АГКК-София, сума за обезщетение 22 652,46 лв. (двадесет и две хиляди шестстотин петдесет и два лева и четиридесет и шест стотинки), собственост на ТД „МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.
- ПИ с проектен идентификатор 68134.4083.6358 /застроен/, с площ 784 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, заедно с част от изграден паркинг, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4083.6228 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-15/06.03.2009 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 100 336,32 лв. (сто хиляди триста тридесет и шест лева и тридесет и две стотинки), собственост на ТД „МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.


Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Младост“, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:                      
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

 

17.07.2023