Столична община обявява процедура по предстоящо отчуждаване на поземлени имоти, попадащи в обхвата на обект: "Прилагане на улична регулация чрез отчуждаване на ПИ с идентификатори  68134.1971.2984 и 68134.1971.5096, попадащи в улица от о.т. 433 – о.т. 432 – о.т. 432-а – о.т. 432.б – о.т. 476 – о.т. 475, кв. 142, за осигуряване на достъп до УПИ VI-191, кв. 142, м. "Кръстова вада“, р-н "Витоша“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
София, 1000, ул. “Московска” № 33, www.sofia.bg   


О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ


собствениците на поземлени имоти, отредени за обект – публична общинска собственост, съгласно влезли в сила действащи регулационни планове на м. "Кръстова вада“ и м. "Южен парк“ – IV част, утвърден с Решение № 45 по Протокол № 24/30.03.2001 г. на СОС и Решение № 147 по Протокол № 40/18.07.2002 г. за поправка на ЯФГ и Решение № 294 по Протокол № 53/17.05.2018 г. – за ОФГ на СОС, действащ ЧЗРКП за кв. 142, м. "Кръстова вада – обслужващи обекти на "Околовръстен път“, одобрен със Заповед № РД-09-50-119/05.03.1999 г. на главния архитект на София, потвърдена с Решение № 85 по Протокол № 56/06.06.2003 г. на СОС, ИПР одобрено със Заповед № РД-50-149/13.08.2008 г. на кмета на р-н ,,Витоша“, ИПР, одобрено със Заповед № РД-50-121/24.03.2009 г. на главния архитект на р-н "Витоша“, действащ ЧЗРКП за кв. 144, м. "Кръстова вада" – обслужващи обекти на "Околовръстен път“, одобрен с Решение № 101 по Протокол № 32/10.12.2001 г. на СОС и ИПР, одобрено с Решение № 70 по Протокол № 31/12.02.2009 г. на СОС, във връзка с реализиране на обект: "Прилагане на улична регулация чрез отчуждаване на ПИ с идентификатори  68134.1971.2984 и 68134.1971.5096, попадащи в улица от о.т. 433 – о.т. 432 – о.т. 432-а – о.т. 432.б – о.т. 476 – о.т. 475, кв. 142, за осигуряване на достъп до УПИ VI-191, кв. 142, м. "Кръстова вада“, р-н "Витоша“, гр. София, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 68134.1971.5096 (незастроен), с площ 44 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-3/11.01.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 7 575,48 лв. (седем хиляди петстотин седемдесет и пет лева и четиридесет и осем стотинки), разпределена на собствениците, както следва:
   1. Маргарита Георгиева – 1/2 ид.ч. – 3 787,74 лв.
   2. Румяна Цаловска – 1/2 ид.ч. – 3 787,74 лв.
2. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1971.3469 (незастроен), с площ 318 кв. м, представляващ реална част от поземлен с идентификатор 68134.1971.2984 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-3/11.01.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 54 750,06 лв. (петдесет и четири хиляди седемстотин и петдесет лева и шест стотинки), собственост на "Витоша скай“ ООД.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Витоша”, за поставяне на определено за целта място в сградата на района.


КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

14.07.2023